Wymagane dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wymagane dokumenty

PROCEDURA REKRUTACYJNA

 1. Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej 85 PLN na konto UG (kandydat zobowiązany jest do pokrycia kosztów przelewu; tytuł przelewu: imię, nazwisko, wydział na który kandydat aplikuje)
 2. Elektroniczna rejestracja kandydata w systemie rekrutacyjnym wraz z przesłaniem skanów wymaganych dokumentów.
 3. Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.
 4. Uiszczenie opłaty za pierwszy semestr studiów (kandydat zobowiązany jest pokryć koszty transferu).
 5. Po otrzymaniu opłaty Uniwersytet Gdański wysyła pisemną decyzję o przyjęciu na studia (dokument pozwala na aplikowanie o wizę).

UwagaW przypadku nieotrzymania wizy przez kandydata, Uniwersytet Gdański zwraca opłatę za pierwszy semestr studiów.

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Paszport ważny minimum 15 miesięcy.
 2. W przypadku kandydatów małoletnich, poświadczona notarialnie zgoda opiekuna prawnego (w przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, tłumaczenie dokumentu na język polski).
 3. Certyfikat znajomości języka.
  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim:

a) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub wyższym

c) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim

d) pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego lub dyrektora Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

e) dyplom ukończenia filologii polskiej

f) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty

g) świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim:
 1. International Baccalaureate Diploma
 2. European Baccalaureate Diploma
 3. certyfikat International English Language Testing System (IELTS) z oceną średnią 5.5 lub wyższą
 4. certyfikat Test of English for International Communication (TOEIC) Listening & Reading z ogólnym wynikiem 785 punktów lub wyższym
 5. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT) z wynikiem ogólnym 87 punktów lub wyższym
 6. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE)
 7. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE)
 8. First Certificate in English (FCE) na poziomie B2
 9. certyfikat Pearson Test of English (PTE Academic) z wynikiem ogólnym 59 lub wyższym
 10. Certyfikaty City & Guilds:

-Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2

-International ESOL (IESOL)- level Communicator

-Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5

-International Spoken ESOL (ISESOL) – level Communicator

-Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4

-International ESOL (IESOL) – level Expert

-Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8

-International Spoken ESOL (ISESOL) – level Expert

-Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6

-International ESOL (IESOL) – level Mastery

-Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8

- International Spoken ESOL (ISESOL) – level Mastery

 

 1. Certyfikaty LanguageCert

-Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) 603/1961/6

-International ESOL Communicator B2 Listening, Reading, Writing

-Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) 603/1962/8

-International ESOL Communicator B2 Speaking

-Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) 603/1963/X

-International ESOL Expert C1 Listening, Reading, Writing

-Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) 603/1964/1

-International ESOL Expert C1 Speaking

-Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2) 603/1965/3

-International ESOL Mastery C2 Listening, Reading, Writing

-Level 3 Certificate in ESOL (Speaking) (Mastery C2) 603-1966/5

-International ESOL Mastery C2 Speaking

 

 • dyplom ukończenia szkoły/ studiów wyższych, suplement do dyplomu lub transkrypt ocen z adnotacją, że angielski był językiem wykładowym
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni, w której jedynym językiem wykładowym według World Higher Education Database jest język angielski
 • dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie
 1. Dokument uprawniający do podjęcia studiów (przerwa w edukacji nie może być dłuższa niż 5 lat)
  1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia (licencjackie) i jednolite studia magisterskie 
 1. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub
 2. zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej International Baccalaureate lub matury europejskiej European Baccalaureate lub
 3. dyplom ukończenia szkoły średniej wraz z transkryptem ocen, wydane w zagranicznym systemie oświaty, wraz z poświadczeniem w formie legalizacji dokonywanej przez Ambasadę RP w państwie, w systemie edukacji którego został wydany dyplom LUB Apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej) i tłumaczeniem na język polski lub angielski
 4. w przypadku gdy na dyplomie zagranicznym brak jest adnotacji o uprawnieniach do podjęcia studiów, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia, wydanego przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, potwierdzające uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia; zaświadczenie musi zostać przedstawione wraz z  tłumaczeniem na język polski lub angielski
 5. decyzja kuratora oświaty o uznaniu dyplomu ukończenia szkoły średniej;  uznania decyzją kuratora oświaty nie wymagają dyplomy uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej Rozwoju (OECD), a także świadectwa uznane na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej oraz dyplomy International Baccalaureate i European Baccalaureate. W przypadku braku ww. dokumentu, proszę wypełnić i podpisać zobowiązanie do uzyskania decyzji kuratora oświaty.

 

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia (magisterskie)
 1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydany w polskim systemie oświaty, wraz z suplementem do dyplomu lub
 2. zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych w polskim systemie oświaty, zawierające ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie lub
 3. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, wydany w zagranicznym systemie oświaty, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania dyplomu wraz z poświadczeniem w formie legalizacji dokonywanej przez Ambasadę RP w państwie, w systemie edukacji którego został wydał dyplom LUB Apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej) i tłumaczeniem na język polski lub angielski
 4. suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, wydany w zagranicznym systemie oświaty

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Patryk Poborski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 lipca 2019 roku, 14:51