fbpx Wymagane dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wymagane dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wymagane dokumenty

PROCEDURA REKRUTACYJNA

  1. Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej 85 PLN na konto UG
  2. Elektroniczna rejestracja kandydata w systemie rekrutacyjnym wraz z przesłaniem skanów wymaganych dokumentów.
  3. Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.
  4. Uiszczenie opłaty za pierwszy semestr studiów (kandydat zobowiązany jest pokryć koszty przelewu).
  5. Po otrzymaniu opłaty Uniwersytet Gdański wysyła pisemną decyzję o przyjęciu na studia (dokument pozwala na aplikowanie o wizę).

UwagaW przypadku nieotrzymania wizy przez kandydata, Uniwersytet Gdański zwraca opłatę za pierwszy semestr studiów.

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI

  1. Paszport ważny minimum 15 miesięcy.
  2. W przypadku kandydatów małoletnich, poświadczona notarialnie zgoda opiekuna prawnego (w przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, tłumaczenie dokumentu na język polski).
  3. Certyfikat znajomości języka.
  4. Dokument uprawniający do podjęcia studiów (przerwa w edukacji nie może być dłuższa niż 5 lat)

Kandydaci na studia pierwszego stopnia (licencjackie) i jednolite studia magisterskie

·         świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub

·         zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej International Baccalaureate lub matury europejskiej European Baccalaureate lub

·      dyplom ukończenia szkoły średniej wraz z transkryptem ocen, wydane w zagranicznym systemie oświaty, wraz z poświadczeniem w formie legalizacji dokonywanej przez Ambasadę RP w państwie, w systemie edukacji którego został wydany dyplom LUB Apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej) i tłumaczeniem na język polski lub angielski

·       w przypadku gdy na dyplomie zagranicznym brak jest adnotacji o uprawnieniach do podjęcia studiów, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia, wydanego przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, potwierdzające uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia; zaświadczenie musi zostać przedstawione wraz z  tłumaczeniem na język polski lub angielski

·      decyzja kuratora oświaty o uznaniu dyplomu ukończenia szkoły średniej;  uznania decyzją kuratora oświaty nie wymagają dyplomy uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej Rozwoju (OECD), a także świadectwa uznane na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej oraz dyplomy International Baccalaureate i European Baccalaureate. W przypadku braku ww. dokumentu, proszę wypełnić i podpisać zobowiązanie do uzyskania decyzji kuratora oświaty.

 

Kandydaci na studia drugiego stopnia (magisterskie)

·     dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydany w polskim systemie oświaty, wraz z suplementem do dyplomu lub

·         zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych w polskim systemie oświaty, zawierające ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie lub

·        dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, wydany w zagranicznym systemie oświaty, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania dyplomu wraz z poświadczeniem w formie legalizacji dokonywanej przez Ambasadę RP w państwie, w systemie edukacji którego został wydał dyplom LUB Apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej) i tłumaczeniem na język polski lub angielski

·         suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, wydany w zagranicznym systemie oświaty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dominika Brulińska
Treść wprowadzona przez: Patryk Poborski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 października 2019 roku, 14:26