fbpx Cudzoziemcy przyjmowani na zasadach dotyczących obywateli polskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cudzoziemcy przyjmowani na zasadach dotyczących obywateli polskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studiowanie na zasadach obowiązujących obywateli polskich


Kryteria kwalifikujące do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Osoby, spełniające jedno z poniższych kryteriów, mogą brać udział w rekrutacji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów w terminach i na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 • posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 roku poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin*, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym (rodzicem, dziadkiem, babką, pradziadkiem, prababką) lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem, wnuczką, prawnukiem i prawnuczką) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

* Za członka rodziny uznaje się cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:

 • małżonka obywatela UE,
 • bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.
Osoby, które nie spełniają powyższych kryteriów, proszone są o kontakt
z Biurem Współpracy Międzynarodowej UG pod adresem e-mail: fso@ug.edu.pl

Przebieg procesu rekrutacyjnego

KROK 1

Zarejestruj się on-line na stronie irk.ug.edu.pl

 1. Załóż indywidualne konto w systemie IRK używając swojego adresu e-mail.

 2. Aktywuj konto przy pomocy linku, który otrzymasz na swoją pocztę e-mail.

KROK 2

Zaloguj się do systemu IRK i uzupełnij niezbędne dane.

 1. Uzupełnij dane osobowe i kontaktowe.

 2. Podaj dane dotyczące Twojego wykształcenia (rodzaj dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, nazwa szkoły/uczelni itd.).

 3. Przed wpisaniem wyników do systemu IRK i nie później niż 3 dni robocze przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów skontaktuj się z Biurem Rekrutacji w celu przeliczenia wyników na polską skalę.

 4. Wybierz kierunek i zapisz się na niego wpisując oceny podane przez Biuro Rekrutacji.

KROK 3

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta, podany w zakładce „Płatności” w systemie IRK.
Opłaty należy dokonać do końca rejestracji na danym kierunku studiów. Czytaj więcej...

KROK 4

Sprawdź listę kandydatów w zakładce „Listy” na swoim koncie w IRK.
Na tej liście znajdują się wszystkie osoby, które w terminie zapisały się na kierunek i uiściły opłatę rekrutacyjną.

KROK 5

W ciągu 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów złóż komplet wymaganych dokumentów we właściwej komisji rekrutacyjnej.

KROK 6

Sprawdź listę osób przyjętych w zakładce „Listy” na swoim koncie w IRK.
Lista osób przyjętych na dany kierunek jest ogłaszana dzień po zakończeniu etapu składania i weryfikacji dokumentów.


Dokumenty wymagane od kandydata na studia

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. oryginał lub kserokopia poświadczona przez Uniwersytet Gdański lub notariusza świadectwa dojrzałości/świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów wyższych wraz z poświadczeniem w formie legalizacji** lub apostille***.
  Kandydat, który w 2019 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2019 r., a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;
 3. tłumaczenie na język polski świadectwa;
 4. nostryfikacja świadectwa**** dokonana przez kuratorium oświaty;
 5. w przypadku obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - poświadczona przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopia jednego z dokumentów wymienionych poniżej:
  • Karty Polaka;
  • karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały),
  • decyzji w sprawie polskiego pochodzenia,
  • dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny), mieszkającym na terytorium Polski,
  • certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego – co najmniej na poziomie C1;
 6. aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Dokument taki stanowią:

 1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 3. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1. W przypadku, gdy Uniwersytet Gdański nie może zweryfikować danego dokumentu, kieruje kandydata na egzamin ze znajomości języka polskiego, określony w punkcie 5;
 4. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 5. pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Studium Języków Obcych UG;
 6. dyplom ukończenia filologii polskiej;
 7. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 8. świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.

 

Studia drugiego stopnia

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. oryginał lub poświadczona przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie legalizacji** lub apostille***;
 3. oryginał lub kserokopia indeksu albo suplementu/transkryptu/wykazu ocen, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia;
 4. nostryfikacja dyplomu (nostryfikacji nie wymagają dyplomy uznane na podstawie umów międzynarodowych oraz dyplomy uznawane na podstawie art.326 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668);
 5. tłumaczenie na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia - suplementu/transkryptu/wykazu ocen ze studiów;
 6. w przypadku obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - poświadczona przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopia jednego z dokumentów wymienionych poniżej:
  • Karty Polaka,
  • karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały),
  • decyzji w sprawie polskiego pochodzenia,
  • dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny), mieszkającym na terytorium Polski,
  • certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego – co najmniej na poziomie C1;
 7. aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Dokument taki stanowią:

 1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 3. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1. W przypadku, gdy Uniwersytet Gdański nie może zweryfikować danego dokumentu, kieruje kandydata na egzamin ze znajomości języka polskiego, określony w punkcie 5;
 4. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 5. pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Studium Języków Obcych UG;
 6. dyplom ukończenia filologii polskiej;
 7. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 8. świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.

Legalizacja, apostille i nostryfikacja

**Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów pochodzących z krajów, które nie przyjęły konwencji znoszącej wymóg legalizacji i w związku z tym wydanie do nich apostille nie jest możliwe. Legalizacji dokumentów dokonuje zwykle polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Lista polskich placówek dyplomatycznych dostępna jest na stronie: Ministerstwa Spraw Zagranicznych

***Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa.
Dotyczy państw, które przyjęły konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument. Lista państw objętych konwencją i instytucji wydających apostille znajduje się na stronie Konwencji Haskiej.

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania. Z powyższego wymogu zwolnione są dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

****Nostryfikacja to procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w innym kraju.

Nostryfikacji nie wymagają:

 • Świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie.
 • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Dokumenty objęte umowami międzynarodowymi.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 maja 2019 roku, 10:16