Cudzoziemcy przyjmowani na zasadach dotyczących obywateli polskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studiowanie na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

Kryteria kwalifikujące do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Osoby, spełniające jedno z poniższych kryteriów, mogą brać udział w rekrutacji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów w terminach i na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 • posiadacze ważnej Karty Polaka,
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650),
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.
Osoby, które nie spełniają powyższych kryteriów, proszone są o zapoznanie się z ofertą na stronie: http://international.ug.edu.pl/ i kontakt z Sekcją Wymiany Zagranicznej Studentów UG pod adresem e-mail: fso@ug.edu.pl

Przebieg procesu rekrutacyjnego

Rekrutacja na studia dla kandydatów uprawnionych do podejmowania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich przeprowadzana jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Rejestracja i logowanie do systemu dostępne są ze strony www.irk.ug.edu.pl

Kandydat na studia zakłada w IRK indywidualne konto (rejestracja), uzupełnia dane niezbędne w procesie rejestracji, w wyznaczonych terminach zapisuje się na kierunek/kierunki. Na wygenerowany przez system IRK indywidualny numer konta, uiszcza opłatę rekrutacyjną. Po ogłoszeniu w systemie IRK listy kandydatów, którzy zapisali się na dany kierunek studiów, kandydat znajdujący się na tej liście dostarcza do komisji rekrutacyjnej na wydziale komplet wymaganych dokumentów. Terminy ogłaszania list i kontakt do poszczególnych komisji podawane są na bieżąco na stronie terminy rekrutacji i adresy komisji.

UWAGA

 • W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według obowiązującej na UG skali punktowej należy - przed wpisaniem punktów do systemu IRK i nie później niż 3 dni robocze przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów - skontaktować się z Biurem Rekrutacji. Pracownicy Biura Rekrutacji dokonują przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu zagranicznego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie (wraz ze skanami/kserokopiami właściwych dokumentów);

Legalizacja i apostille

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania. Z powyższego wymogu zwolnione są dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa.
Dotyczy państw, które przyjęły konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument. Lista państw objętych konwencją i instytucji wydających apostille znajduje się na stronie Konferencji Haskiej.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów pochodzących z krajów, które nie przyjęły konwencji znoszącej wymogu legalizacji i w związku z tym wydanie do nich apostille nie jest możliwe. Legalizacji dokumentów dokonuje zwykle polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Lista polskich placówek dyplomatycznych dostępna jest na stronie: Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

Dokumenty wymagane od kandydata na studia

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. oryginał lub kserokopia poświadczona przez Uniwersytet Gdański lub notariusza świadectwa dojrzałości / świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów wyższych wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille.
  Kandydat, który w 2018 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2018 r., a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia;
 3. tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa;
 4. nostryfikacja świadectwa dokonana przez kuratorium oświaty***;
 5. poświadczona przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopia dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały) lub paszportu i Karty Polaka.

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Dokument taki stanowią:

 1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 3. certyfikat znajomości języka polskiego uzyskany po ukończeniu kursu języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie minimum B1. W przypadku, gdy Uniwersytet Gdański nie może zweryfikować danego certyfikatu, kieruje kandydata na egzamin ze znajomości języka polskiego, określony w punkcie 5);
 4. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 5. pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Studium Języków Obcych UG;
 6. dyplom ukończenia filologii polskiej;
 7. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 8. świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.

 

Studia drugiego stopnia

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. oryginał lub poświadczona przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille;
 3. oryginał lub kserokopia indeksu albo suplementu/transkryptu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia;
 4. nostryfikacja dyplomu***;
 5. tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia - suplementu/transkryptu z wykazem ocen ze studiów;
 6. poświadczona przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopia dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu,  jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały) lub paszportu i Karty Polaka.

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Dokument taki stanowią:

 1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 3. certyfikat znajomości języka polskiego uzyskany po ukończeniu kursu języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie minimum B1. W przypadku, gdy Uniwersytet Gdański nie może zweryfikować danego certyfikatu, kieruje kandydata na egzamin ze znajomości języka polskiego, określony w punkcie 5);
 4. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 5. pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Studium Języków Obcych UG;
 6. dyplom ukończenia filologii polskiej;
 7. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 8. świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.

 

*** Nostryfikacji nie wymagają:

 • Świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Dokumenty objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 maja 2018 roku, 7:53