fbpx Cudzoziemcy przyjmowani na zasadach dotyczących obywateli polskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Cudzoziemcy przyjmowani na zasadach dotyczących obywateli polskich

Świadectwa i dyplomy zagraniczne

Dokumenty należy składać wyłącznie do komisji rekrutacyjnych (nie do Biura Rekrutacji). Adresy komisji można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór u dołu strony) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

 
Przed wpisaniem wyników do systemu IRK i nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji

na dany kierunek studiów, skontaktuj się z Biurem Rekrutacji w celu przeliczenia wyników na polską skalę.

 

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane poza granicami Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. kserokopię poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza świadectwa dojrzałości/ świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów wyższych wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych). Kandydat, który w 2020 roku zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2020 roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;
 3. wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski świadectwa (lub angielski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim);
 4. w przypadku, gdy na świadectwie brak jest informacji o uzyskanych ocenach, kserokopię suplementu/ transkryptu/ wykazu ocen wraz z tłumaczeniem na język polski (lub angielski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza;
 5. decyzję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa zagranicznego (zgodnie z art. 93-93b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481); nie wymagają uznania świadectwa dojrzałości uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także świadectwa uznane na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej);
 6. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;
 7. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).
 8. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Dodatkowe informacje:

 • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mają dodatkowo obowiązek przedstawienia potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 • Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo obowiązek przedstawienia decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania stypendium/ zwolnienia z opłat za kształcenie.
 • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na czas postępowania rekrutacyjnego mogą posługiwać się skanami dokumentów, wymienionych w pkt. 2 - 6. Wymaganą dokumentację zobowiązani są uzupełnić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia. Niespełnienie powyższego warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby zakwalifikowanej na dany kierunek.

Studia drugiego stopnia

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane poza granicami Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:
 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych);
 3. kserokopię indeksu albo suplementu/transkryptu/wykazu ocen, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza – w przypadku, gdy na dyplomie brak jest informacji o uzyskanej ocenie oraz w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia;
 4. nostryfikację dyplomu (nostryfikacji nie wymagają dyplomy uznane na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 5. wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski (lub angielski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim) dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia – suplementu/transkryptu z wykazem ocen ze studiów;
 6. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;
 7. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Dodatkowe informacje:

 • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mają dodatkowo obowiązek przedstawienia potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 • Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo obowiązek przedstawienia decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania stypendium/ zwolnienia z opłat za kształcenie.
 • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na czas postępowania rekrutacyjnego mogą posługiwać się skanami dokumentów, wymienionych w pkt. 2 - 6. Wymaganą dokumentację zobowiązani są uzupełnić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia. Niespełnienie powyższego warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby zakwalifikowanej na dany kierunek.

Legalizacja, apostille, uznanie świadectwa wydanego za granicą

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów pochodzących z krajów, które nie przyjęły konwencji znoszącej wymogu legalizacji i w związku z tym wydanie do nich apostille nie jest możliwe. Legalizacji dokumentów dokonuje zwykle polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. 

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa.
Dotyczy państw, które przyjęły konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument. 

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania. Z powyższego wymogu zwolnione są dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

 

Uznanie świadectwa wydanego za granicą to procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w innym kraju.

Powyższej procedury nie wymagają:

 • Świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Dokumenty objęte umowami międzynarodowymi.

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik nr 5 - Dokumenty185.44 KB
PDF icon pelnomocnictwo.pdf87.4 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Czepułkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 czerwca 2020 roku, 8:46