fbpx Cudzoziemcy przyjmowani na zasadach dotyczących obywateli polskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cudzoziemcy przyjmowani na zasadach dotyczących obywateli polskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Świadectwa i dyplomy zagraniczne

Strona jest w trakcie przygotowań.
Szczegółowy opis procesu rekrutacji zostanie opublikowany w pierwszym kwartale 2020 roku.

 

Kryteria kwalifikujące cudzoziemca do kształcenia w polsce bez odpłatności za studia

 

 • posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 roku poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin*, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym (rodzicem, dziadkiem, babką, pradziadkiem, prababką) lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem, wnuczką, prawnukiem i prawnuczką) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

            * Za członka rodziny uznaje się cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:

 • małżonka obywatela UE,
 • bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

            * Uwaga:

Osoby, które nie spełniają powyższych kryteriów, proszone są o kontakt 

z Biurem Współpracy Międzynarodowej UG (e-mail: fso@ug.edu.pl)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 grudnia 2019 roku, 14:20