Biotechnologia - stacjonarne II stopnia | Serwis główny UG

Biotechnologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Biotechnologia
Rok akademicki: 2017/2018

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Strona WWW Wydziału: http://www.biotech.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studenci MWB UG i GUMed uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału w ramach pracowni indywidualnej, co zapewnia im bezpośredni kontakt z kadrą naukową. Ponadto, realizują projekty badawcze w ramach koła naukowego BIO-MED wykorzystując infrastrukturę laboratoriów naukowo-dydaktycznych Wydziału; uczestniczą w konkursach MNiSW typu „Generacja przyszłości” czy „Diamentowy grant” umożliwiające realizację własnych pasji badawczych. Wydział oferuje specjalne kursy tzw. Letnie Szkoły Biotechnologii, które pozwalają na kontakt z wykładowcami z kraju i zagranicy. Studenci mają możliwość odbywania części studiów oraz praktyk zawodowych w ośrodkach zagranicznych w ramach programu Erasmus oraz współprac dwustronnych. Wyniki badania "studenci Uniwersytetu Gdańskiego 2013" wykonanego przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego wskazują bardzo wysoki stopień zadowolenia studentów MWB z poziomu kształcenia prowadzonego na Wydziale. W ocenie tej Wydział zajął I miejsce na UG.  
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed posiada wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, w przemyśle i usługach publicznych, a także do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci wybierają jako miejsca pracy nowoczesne laboratoria naukowe i diagnostyczne. Część z nich kontynuuje kształcenie na studiach doktoranckich na naszym Wydziale. Pracują także w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności specjalistyczne związane z diagnostyką i terapią chorób ludzi, zwierząt i roślin, sprawia, że nasi absolwenci znajdują zatrudnienie, jako naukowcy, specjaliści od nowoczesnej biotechnologii molekularnej, kierownicy badań klinicznych czy menadżerowie projektów badawczych. 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: aktualne zagadnienia biotechnologii – max 50 pkt.

2. Średnia ocen1) z całego okresu studiów przemnożona przez 10 – max 50 pkt.

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

Na liście rankingowej postępowania konkursowego zostaną uwzględnieni jedynie kandydaci, którzy uzyskali minimum 60 punktów.

Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie biotechnologii, biologii, bioinformatyki, nauk medycznych, farmacji, analityki medycznej. W przypadku innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów.

Kandydaci na studia drugiego stopnia przed rozmową kwalifikacyjną winni dostarczyć zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2 lit. c załącznika nr 5 do Uchwały Senatu. Nie dotyczy to absolwentów MWB UG i GUMed.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 48

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 4

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 lipca

Rozmowa kwalifikacyjna: 
17 lipca do 18 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 czerwca
11:00-14:00 (pon.-pt.)
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - nowy budynek
ul. Abrahama 58, pok.1
80-307 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 63 20, +48 58 523 63 21

Rekrutacja dodatkowa od 1 września

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 września

Rozmowa kwalifikacyjna: 
18 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 września
11:00-14:00 (pon.-pt.)
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - nowy budynek
ul. Abrahama 58, pok. 001
80-307 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 63 20, +48 58 523 63 21

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 26 września 2017 roku, 9:15