Pedagogika - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Serwis główny UG

Pedagogika

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Pedagogika
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Absolwent studiów uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej; rozumie wielokontekstowość pracy edukacyjnej, dysponuje profesjonalną wiedzą z wybranej specjalności. Ma umiejętności: diagnozowania różnych potrzeb, projektowania, ewaluacji działań wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych oraz własnego profesjonalnego rozwoju, tworzenia własnego warsztatu pracy, a także analizy rzeczywistości społecznej. Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej, tworzenia oraz realizacji różnych programów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Zgodnie ze specjalnością: placówki opiekuńczo-wychowawcze i pomocowe, placówki ukierunkowane na pracę z seniorami (np. domy pomocy społecznej, dzienne domy opieki, kluby, placówki kulturalne dla seniorów), szkoły, placówki poradnictwa pedagogicznego dla młodzieży, doradztwa w poradniach HIV/AIDS, poradnictwa rodzinnego; placówki penitencjarne, kuratorskie zespoły służby sądowej i ośrodki pracy z młodzieżą; szkolne i pozaszkolne środowisko m-learningu, instytucje szkoleniowo–doradcze, organizacje pozarządowe, wydawnictwa i firmy projektujące edukacyjne oprogramowanie dla dzieci, placówki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 
Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną;
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną;
- pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna;
- socjoterapia i edukacja zdrowotna.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne
konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,6

język obcy

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

0,1

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
     

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów. Warunkiem utworzenia grupy, realizującej moduł danej specjalności, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 124

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 124

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
25 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
2 sierpnia

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 8 lipca
10:00-14:00 (pon.-pt.)
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
10:00-14:00 (pon.-pt.)
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 września 2017 roku, 10:17