Pedagogika - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Serwis główny UG

Pedagogika

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Pedagogika
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Absolwent studiów uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej; rozumie interdyscyplinarne źródła pracy edukacyjnej, dysponuje profesjonalną wiedzą z wybranej przez siebie i dostępnej w danym roku specjalności. Ma umiejętności: diagnozowania potrzeb edukacyjnych, projektowania i ewaluowania prowadzonych przez siebie działań, kieruje własnym rozwojem zawodowym, dokonuje analizy rzeczywistości społecznej. Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji interpersonalnej. Otrzymuje gruntowne przygotowanie z różnych subdyscyplin nauk społecznych, ma gruntowne przygotowanie teoretyczne w wybranym zakresie studiów; jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych. Studia II stopnia mają profil ogólnoakademicki, trwają cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Zgodnie ze specjalnością: placówki opiekuńczo-wychowawcze i pomocowe, placówki ukierunkowane na pracę z małymi dziećmi, adolescentami oraz z seniorami (np. domy pomocy społecznej, dzienne domy opieki, kluby, placówki kulturalne dla seniorów), szkoły, placówki poradnictwa pedagogicznego dla młodzieży, doradztwa w poradniach HIV/AIDS, poradnictwa rodzinnego; placówki penitencjarne, kuratorskie zespoły służby sądowej i ośrodki pracy z młodzieżą, szkolne i pozaszkolne środowisko m – learningu, instytucje szkoleniowo–doradcze, organizacje pozarządowe, wydawnictwa i firmy projektujące edukacyjne oprogramowanie dla dzieci, placówki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 
Studenci studiów II stopnia mają do wyboru następujące specjalności:
- pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii;
- pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym;
- dydaktyka innowacyjna z pedagogiką Montessori.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Nabór przeprowadzany jest na kierunek.

Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, zgodnie z obowiązującymi na wydziale wymogami programu kształcenia oraz na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów.

Warunkiem utworzenia grupy, realizującej moduł danej specjalności, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 124

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 42

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
1 sierpnia

Ogłoszenie listy kandydatów: 
3 sierpnia

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
11 sierpnia

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 8 lipca
10:00-14:00 (pon.-pt.)
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
10:00-14:00 (pon.-pt.)
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 września 2017 roku, 13:16