Praca socjalna - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Serwis główny UG

Praca socjalna

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Praca socjalna
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Absolwenci kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tegoż zawodu. Żadne inne studia z zakresu nauk społecznych nie upoważniają absolwenta do zatrudnienia jako pracownik socjalny.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Pracownicy socjalni zatrudniani są w ośrodkach pomocy społecznej w każdej gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, w wydziałach polityki społecznej, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, centrach integracji społecznej, środowiskowych domach samopomocy (dla osób upośledzonych umysłowo), domach dziennego pobytu (dla seniorów), szpitalach, zakładach karnych.
 
Ponadto absolwenci pracy socjalnej mogą zostać zatrudnieni w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej jako animatorzy społeczni, organizatorzy społeczności lokalnych, asystenci rodzin, asystenci osób niepełnosprawnych, wychowawcy w domach dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej, prowadzący kluby seniora, aktywizacji zawodowej i społecznej, doradcy zawodowi i życiowi. Mogą zostać także zatrudnieni jako doradcy życiowi, supernianie oraz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych lub inicjować grupy samopomocowe, podnoszące kompetencje życiowe. Takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, a także inne instytucje społeczne, kulturowe.
 
Studenci I stopnia studiów o kierunku praca socjalna mają do wyboru dwie specjalności:
- Asystentura rodzin,
- Asystent seniora.
 
Specjalności te mają dodatkowo wyposażyć absolwenta w kompetencje i umiejętności pracy z wybraną przez siebie grupą docelową.
 
Asystentura rodzin skierowana jest do osób, które zamierzają pracować jako pracownicy socjalni z rodzinami z wieloma problemami, jako asystenci rodzin, czy doradcy życiowi, zajmujący się pedagogizacją rodziców. Absolwenci posiadają kompetencje i umiejętności związane ze wsparciem rodziny (organizowaniem czasu, budżetu, kompetencjami rodzicielskimi, komunikacyjnymi, wiedzą z zakresu rozwoju dziecka, dynamiki życia rodzinnego itd.). Zadania te głównie realizują ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe. Możliwe jest także samo zatrudnienie w ramach agencji socjalnych.
 
Asystent seniora jest specjalnością skierowaną do osób, zamierzających pracować z seniorami w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, klubach seniora, organizacjach pozarządowych czy gminach w ramach programu aktywizacji seniorów. Pojawia się też coraz więcej podmiotów prywatnych realizujących zadanie aktywizowania i wspierania seniorów w miejscu zamieszkania lub w formach instytucjonalnych. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności związane z: procesem starzenia się, specyfiką zaspokajania potrzeb seniorów na bazie szerokiej diagnostyki, pracą aktywizującymi metodami, innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi form spędzania czasu wolnego przez seniorów, opieki i pielęgnacji seniora.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,6

język obcy

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS.

0,1

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 60

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
25 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
2 sierpnia

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 8 lipca
10:00-14:00 (pon.-pt.)
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
10:00-14:00 (pon.-pt.)
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 września 2017 roku, 11:26