Intercultural and Business Relations in Europe - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Intercultural and Business Relations in Europe

Studia
stacjonarneI stopnia
Intercultural and Business Relations in Europe
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

Intercultural and Business Relations in Europe (IBRE), realizowany na studiach pierwszego stopnia jest unikatowym, anglojęzycznym kierunkiem w Polsce. Jest kierunkiem studiów tworzonym w oparciu o dziedzinę nauk ekonomicznych (dyscyplina: ekonomia), nauk społecznych (dyscypliny: pedagogika, socjologia, psychologia) oraz dziedzinę nauk humanistycznych (dyscyplina: językoznawstwo i kulturoznawstwo).
Program kierunku, współtworzonego przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, jest autorski. Najbardziej zbliżone kierunki studiów prowadzone są w krajach Europy Zachodniej, w szczególności w Wielkiej Brytanii, m.in. Intercultural Business Communication lub Intercultural Communication in Global Business.
Cel: wyposażenie absolwenta w wiedzę oraz szereg oczekiwanych na rynku pracy umiejętności pozwalających na dopasowanie się do wymagań rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych. Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz obszaru nauk humanistycznych, w tym wysokie kompetencje językowe (w mowie i piśmie). Współpraca trzech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego pozwoli na przygotowanie absolwenta do analizowania zjawisk gospodarczych i społecznych w kontekście znajomości uwarunkowań kulturowych Europy.
Nowy kierunek studiów, prowadzony w języku angielskim, sprzyja również integracji potencjału badawczego poprzez tworzenie zespołów interdyscyplinarnych współpracujących z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą, Absolwent będzie przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych, szczególnie na oferowanych specjalnościach na takich kierunkach studiów, jak: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, politologia, psychologia, kulturoznawstwo, filologia angielska oraz amerykanistyka.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie przygotowany do identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnic kulturowych występujących w krajach europejskich. Nabędzie umiejętność pracy w zespole zróżnicowanym pod względem kulturowym i językowym, co przełoży się na możliwość podejmowania pracy w instytucjach i organizacjach o charakterze międzynarodowym.
Studia przygotują kadrę do pracy w istniejących w Europie branżach, zarówno w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, jak i małych i średnich podmiotach gospodarczych. Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw, ale także obejmowanie stanowisk menedżerskich w przedsiębiorstwach. Uzyskają oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy, dysponując kompetencjami zarówno z zakresu nauk ekonomicznych, jak i nauk społecznych.

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,4

matematyka

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Studia na kierunku Intercultural and Business Relations in Europe jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
12 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
pon.-sob.: 10:00-13:00,w dniach 13-14 oraz 16-19 lipca: 09:00-15:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 lipca 2018 roku, 10:30