Ochrona zasobów przyrodniczych - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ochrona zasobów przyrodniczych

Studia
stacjonarneI stopnia
Ochrona zasobów przyrodniczych
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Biologii

Strona WWW Wydziału: http://www.biology.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych student zyska wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych, która pozwala zrozumieć zjawiska, procesy i zależności zachodzące w przeszłości i współcześnie w środowisku naturalnym. Wiedza ta dotyczy zarówno oceny zagrożeń zasobów przyrodniczych, jak i prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedzę tę absolwent kierunku będzie w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, posiadając jednocześnie umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów, metod prowadzenia inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringu przyrodniczego, tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych przestrzennych (GIS), zastosowania procedur ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), metod renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych. Dodatkowo zdobędzie umiejętność pozyskiwania funduszy ze źródeł finansowania dla projektów środowiskowych.
Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.
Absolwenci I stopnia kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów lub na studiach podyplomowych. Będą również przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci kierunku posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach i specjalistycznych firmach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, administracji publicznej, placówkach edukacji ekologicznej, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony przyrody, parkach narodowych i krajobrazowych, a także organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,2

biologia

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 30

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 03 lipca
pon.-pt.: 10:00-14:00
Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59, pok. B/201
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 60 11

Rekrutacja dodatkowa od 27 sierpnia

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
12 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 04 września
pon.-pt.: 10:00-14:00
Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59, pok. B/201
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 60 11

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20 września 2018 roku, 7:41