Pedagogika - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pedagogika

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Pedagogika
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Absolwent studiów uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej; rozumie wielokontekstowość pracy edukacyjnej, dysponuje profesjonalną wiedzą z wybranej specjalności. Ma umiejętności: diagnozowania różnych potrzeb, projektowania, ewaluacji działań wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych oraz własnego profesjonalnego rozwoju, tworzenia własnego warsztatu pracy, a także analizy rzeczywistości społecznej. Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej, tworzenia oraz realizacji różnych programów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Zgodnie ze specjalnością: placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, placówki ukierunkowane na pracę z seniorami, szkoły, świetlice, internaty, placówki poradnictwa pedagogicznego dla młodzieży, placówki penitencjarne, organizacje pozarządowe. Po uzyskaniu tytułu magistra w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom absolwent studiów może pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, kuratorskich zespołach sądowych.
 
Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną;
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną;
- pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne
konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,6

język obcy

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

0,1

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
     

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów. Warunkiem utworzenia grupy, realizującej moduł danej specjalności, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 86

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 19 lipca 2018 roku, 10:01