Pedagogika - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pedagogika

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Pedagogika
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Absolwent studiów uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej; rozumie interdyscyplinarne źródła pracy edukacyjnej, dysponuje profesjonalną wiedzą z wybranej przez siebie i dostępnej w danym roku specjalności. Ma umiejętności: diagnozowania potrzeb edukacyjnych, projektowania i ewaluowania prowadzonych przez siebie działań, kieruje własnym rozwojem zawodowym, dokonuje analizy rzeczywistości społecznej. Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji interpersonalnej. Otrzymuje gruntowne przygotowanie z różnych subdyscyplin nauk społecznych, ma gruntowne przygotowanie teoretyczne w wybranym zakresie studiów; jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych. Studia II stopnia mają profil ogólnoakademicki, trwają cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  1. W placówkach podległych nadzorowi Ministerstwa Edukacji Narodowej (m.in. szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze) w zależności od posiadania przez kandydata przygotowania pedagogicznego (uzyskanego na studiach I stopnia) i kwalifikacji merytorycznych w odpowiednim zakresie, wskazanym w Rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 01.08.2017, doskonalonych lub poszerzonych na studiach II stopnia. 
  2. W placówkach, o których mowa w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 w charakterze asystenta rodziny, wychowawcy, pedagoga. 
  3. Zgodnie ze specjalnością: placówki poradnictwa rodzinnego, placówki ukierunkowane na pracę z małymi dziećmi i seniorami, placówki penitencjarne, kuratorskie zespoły służby sądowej, ośrodki interwencji kryzysowej, środowisko m-learningu, organizacje pozarządowe, wydawnictwa i firmy projektujące oprogramowanie dla dzieci. 
 
Studenci studiów II stopnia mają do wyboru następujące specjalności:
 
- pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii;
- pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym;
- pedagogika szkoły;
- edukacja mobilna w kulturze cyfrowej.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Nabór przeprowadzany jest na kierunek.

Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, zgodnie z obowiązującymi na wydziale wymogami programu kształcenia oraz na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów.

Warunkiem utworzenia grupy, realizującej moduł danej specjalności, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 140

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 34

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
30 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
01 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
09 sierpnia 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Rekrutacja dodatkowa od 13 sierpnia

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 17 września
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 27 września 2018 roku, 8:44