Pedagogika specjalna - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pedagogika specjalna

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Pedagogika specjalna
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej/dyscyplin pokrewnych; samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i prowadzi badania naukowe; planuje działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, doradcze, diagnostyczne, badawcze. Rozumie procesy systemów wsparcia, oświaty, rehabilitacji.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Zgodnie z wybraną specjalnością absolwent jest przygotowany do pracy: terapeuty dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, specjalisty ds. rewalidacji, asystenta osoby niepełnosprawnej, trenera pracy, doradcy w placówkach rehabilitacji itp. Ponadto jest przygotowany do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i ich rodzinami; a także do pracy w zespołach wczesnego wspomagania itp.; pracy terapeuty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (terapia/edukacja).
 
Studenci studiów II stopnia mają do wyboru następujące specjalności:
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością;
- rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapią zajęciową;
- edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków w dyscyplinie pedagogika (m.in. pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika społeczna); innych kierunków nadających absolwentowi przygotowanie pedagogiczne lub nauczycielskie; ponadto kierunków: psychologia, logopedia, praca socjalna.

Nabór przeprowadzany jest na kierunek.

Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, zgodnie z obowiązującymi na wydziale wymogami programu kształcenia oraz na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów.

Warunkiem utworzenia grupy, realizującej moduł danej specjalności, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 70

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
08 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
16 sierpnia 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 sierpnia 2018 roku, 10:48