Pedagogika wczesnej edukacji - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Serwis główny UG

Pedagogika wczesnej edukacji

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Pedagogika wczesnej edukacji
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Pedagogika wczesnej edukacji jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają 3 lata (6 semestrów), umożliwiają uzyskanie tytułu licencjata. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach oświatowych/edukacyjnych i prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej oraz przedszkola. Zdobywa, w zależności od wyboru dodatkowej specjalności, podwójne kwalifikacje lub uzupełniające kompetencje, co zwiększa perspektywy zatrudnienia.
 
Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką i osoby związane z praktyką. Program studiów jest wzbogacony o treści na temat alternatywnych sposobów organizacji procesu opieki, nauczania i wychowania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opartych o wyniki najnowszych badań . Celem jest przygotowanie studenta do podejmowania działań innowacyjnych na rzecz zmiany we wczesnej edukacji.
 
Aktywni studenci mają szansę uczestniczenia w badaniach naukowych realizowanych pod kierunkiem pracowników na poziomie pozwalającym na publikowanie ich wyników w czasopismach naukowych i metodycznych oraz naukowych pracach zbiorowych.
 
Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w: pracach studenckich kół naukowych, programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+) oraz międzyuczelnianej w Polsce (MOST); praktykach organizowanych w różnorodnych placówkach edukacyjnych; działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego; współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci Pedagogiki wczesnej edukacji uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnego typu placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach początkowych szkoły podstawowej, a także stanowiska opiekuna dziecka w żłobku i klubie dziecięcym.
 
Dodatkowe kwalifikacje/kompetencje absolwentów wynikają z dokonania wyboru dodatkowej specjalności.
 
Wczesna edukacja z językiem angielskim: kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej.
Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną: kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego w przedszkolu i szkole podstawowej, placówkach oświatowo-edukacyjnych do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej oraz diagnozy.
Wczesna edukacja z edukacją teatralną: kompetencje w zakresie prowadzenia teatrów dziecięcych i edukacji teatralnej dla dzieci w przedszkolu i szkołach oraz innych placówkach oświatowych i kulturalno-oświatowych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne
konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy nowożytny (spośród następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański)

0,4

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

0,1

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów; na specjalności wczesna edukacja z językiem angielskim dodatkowo brany jest pod uwagę wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego w drugim semestrze I roku studiów. Warunkiem utworzenia grupy, realizującej moduł danej specjalności, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 87

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
23 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
25 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
02 sierpnia 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 sierpnia 2018 roku, 8:37