Praca socjalna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Praca socjalna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Praca socjalna
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Absolwenci kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tegoż zawodu. Żadne inne studia z zakresu nauk społecznych nie upoważniają absolwenta do zatrudnienia jako pracownik socjalny.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Pracownicy socjalni zatrudniani są w ośrodkach pomocy społecznej w każdej gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, w wydziałach polityki społecznej, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, centrach integracji społecznej, środowiskowych domach samopomocy (dla osób upośledzonych umysłowo), domach dziennego pobytu (dla seniorów), szpitalach, zakładach karnych.
 
Ponadto absolwenci pracy socjalnej mogą zostać zatrudnieni w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej jako animatorzy społeczni, organizatorzy społeczności lokalnych, asystenci rodzin, asystenci osób niepełnosprawnych, wychowawcy w domach dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej, prowadzący kluby seniora, aktywizacji zawodowej i społecznej, doradcy zawodowi i życiowi. Mogą zostać także zatrudnieni jako doradcy życiowi, supernianie oraz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych lub inicjować grupy samopomocowe, podnoszące kompetencje życiowe. Takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, a także inne instytucje społeczne, kulturowe.
 
Studenci II stopnia studiów o kierunku praca socjalna mają do wyboru dwie specjalności:
- Asystentura rodzin w pracy socjalnej,
- Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społeczności.
 
Asystentura rodzin w pracy socjalnej skierowana jest do osób, które zamierzają pracować jako pracownicy socjalni z rodzinami z wieloma problemami, jako asystenci rodzin, czy doradcy życiowi, zajmujący się pedagogizacją rodziców. Absolwenci posiadają kompetencje i umiejętności związane ze wsparciem rodziny (organizowaniem czasu, budżetu, kompetencjami rodzicielskimi, komunikacyjnymi, wiedzą z zakresu rozwoju dziecka, dynamiki życia rodzinnego itd.). Zadania te głównie realizują ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe. Możliwe jest także samo zatrudnienie w ramach agencji socjalnych.
 
Środowiskowa praca socjalna skierowana jest do osób, które preferują metodę pracy środowiskowej i chcieliby zostać animatorami życia społecznego. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności związane z animacją społeczną, rozwojem społeczności lokalnej, a także narzędziami pracy animacyjnej.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Nabór przeprowadzany jest na kierunek.

Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów.

Warunkiem utworzenia grupy, realizującej moduł danej specjalności, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 28

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
30 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
01 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
09 sierpnia 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 9 sierpnia 2018 roku, 7:34