Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Psychologia

Studia
stacjonarnejednolite magisterskie
Zdjęcie Psychologia
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku Psychologia wyposażają absolwenta w nowoczesną wiedzę psychologiczną, która pozwoli mu podjąć pracę w charakterze psychologa i/lub wybrać rodzaj dalszego kształcenia w zakresie psychologii stosowanej. Absolwent psychologii zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi - jednostek i grup społecznych oraz jednostkowe i społeczne determinanty tych zachowań; rozróżnia psychologiczną wiedzą naukową od potocznej; zna i rozumie podstawowe teorie psychologiczne i umie je zastosować do wyjaśniania zachowań ludzi i/ lub procesów psychologicznych – wie jakie prawidłowości rządzą tymi zachowaniami; potrafi przewidywać zachowania ludzi w określonych sytuacjach psychologicznych; posiada niezbędną wiedzę o prawidłowościach rozwoju człowieka; wie jakie mechanizmy rządzą zmianami zachowania; posiada wystarczającą wiedzę o zachowaniu w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych; posiada podstawową wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej; wie, że wnioskowanie o zachowaniach innych ludzi musi być poprzedzone rzetelnymi badaniami psychologicznymi; umie wykonać takie badania, zaprojektować je lub odwołać się do już istniejących; umie sprawozdać wyniki swoich badań; zna kodeks etyczny psychologa i stosuje jego zasady [m.in. respektuje prawa drugiego człowieka do prywatności, poufności, samostanowienia i autonomii]; ma świadomość swego systemu wartości, przekonań, potrzeb i ograniczeń – wie, jaki jest ich wpływ na wykonywaną przez siebie pracę.

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

Poczynając od semestru VI studenci uczestniczą w kursach z zakresu psychologii stosowanej - służących pogłębieniu i ukierunkowaniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii i zdobyciu umiejętności praktycznych. Zajęcia z psychologii stosowanej realizowane są w ramach siedmiu ścieżek specjalizacyjnych: Psychologia Kliniczna, Psychologia Dzieci i Młodzieży, Psychologia Organizacji, Zarządzania i Marketingu, Patologie Społeczne i Psychologia Sądowo-Penitencjarna, Psychologia Międzykulturowa i Psychologia Rodzaju, Psychologia Rodziny oraz Psychologia Sportu.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Psychologia rozwoju człowieka, wstęp do psychologii społecznej, biologiczne podstawy zachowania człowieka, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia emocji i motywacji, psychologia procesów poznawczych, diagnostyka psychologiczna, psychopatologia, etyka zawodu psychologa, poznawcza psychologia społeczne, podstawy statystyki dla psychologów, psychometria.

ATUTY KIERUNKU

Współpraca z szerokim gronem praktyków - klinicystów, terapeutów, przedsiębiorców, pracodawców, ośrodkami wczesnej interwencji i szpitalami, umożliwia studentom budowanie szerokiego zakresu kompetencji praktycznych, podejmowania współpracy z firmami, organizacjami i stowarzyszenia a także realizować praktyki edukacyjno - zawodowe. Na wyposażeniu Instytutu Psychologii znajdują się m.in. sala terapeutyczna z lustrem weneckim, sale badań aparaturowych oraz laboratorium wyposażone w nowoczesne metody diagnozy psychologicznej. Studenci kierunku Psychologii mogą realizować swoje pasje i zainteresowania naukowe poprzez aktywną działalność w kołach naukowych, uczestniczyć w programach wymiany studentów w ramach programu Erasmus i MOST. Studenci kierunku Psychologii podczas trwania studiów mają możliwość realizacji przygotowania pedagogicznego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów psychologicznych przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa: w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, w sądownictwie oraz w organizacjach, przedsiębiorstwach i firmach konsultingowych, a także w prywatnych gabinetach psychologicznych. Może wykonywać pracę diagnostyczną, terapeutyczną oraz wychowawczą, np. w domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych czy ośrodkach interwencji kryzysowych. Absolwenci Psychologii posiadają wiedzę, którą mogą wykorzystać podczas pracy polegającej na projektowaniu nowych metod diagnostycznych, kampanii informacyjno-promocyjnych w obszarze polityki czy marketingu i sprzedaży. Psychologowie pracują także w ośrodkach badania opinii publicznych, urzędach pracy, wojsku, firmach szkoleniowych czy ośrodkach prowadzących specjalistyczne badania, np. kierowców. Wiedza psychologiczna przydatna jest również w innych zawodach, które polegają na pracy z ludźmi oraz wymagają wiedzy o potrzebach i mechanizmach zachowania.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język obcy

0,3

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 80

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
10 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
18 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. C 204
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 43 09

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 19 lipca 2018 roku, 9:59