Psychologia, specjalność psychologia pracy i biznesu - stacjonarne jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Psychologia, specjalność psychologia pracy i biznesu

Studia
stacjonarnejednolite magisterskie
psychologia
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku Psychologia wyposażają absolwenta w nowoczesną wiedzę psychologiczną, która pozwoli mu podjąć pracę w charakterze psychologia i/lub wybrać rodzaj dalszego kształcenia w zakresie psychologii stosowanej. Absolwent psychologii zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi - jednostek i grup społecznych oraz jednostkowe i społeczne determinanty tych zachowań; rozróżnia psychologiczną wiedzą naukową od potocznej; zna i rozumie podstawowe teorie psychologiczne i umie je zastosować do wyjaśniania zachowań ludzi i/ lub procesów psychologicznych – wie jakie prawidłowości rządzą tymi zachowaniami; potrafi przewidywać zachowania ludzi w określonych sytuacjach psychologicznych; posiada niezbędną wiedzę o prawidłowościach rozwoju człowieka; wie jakie mechanizmy rządzą zmianami zachowania; posiada wystarczającą wiedzę o zachowaniu w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych; posiada podstawową wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej; wie, że wnioskowanie o zachowaniach innych ludzi musi być poprzedzone rzetelnymi badaniami psychologicznymi; umie wykonać takie badania, zaprojektować je lub odwołać się do już istniejących; umie zaprezentować wyniki swoich badań; zna kodeks etyczny psychologa i stosuje jego zasady [m.in. respektuje prawa drugiego człowieka do prywatności, poufności, samostanowienia i autonomii]; ma świadomość swego systemu wartości, przekonań, potrzeb i ograniczeń – wie, jaki jest ich wpływ na wykonywaną przez siebie pracę.

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

Psychologia pracy i biznesu – specjalizacja wyposażająca absolwentów w nowoczesną wiedzę psychologiczną, wiedzę z zakresu psychologii biznesu, ekonomii, zarządzania i marketingu, stwarzającą szerokie spektrum możliwości dalszego rozwoju zawodowego i odnajdywania się na rynku pracy. Absolwent specjalizacji psychologii pracy i biznesu zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami jednostek i grup na rynku, w organizacji, potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania biznesem oraz budowania strategii marketingowych. Posiada rozbudowaną wiedzę o mechanizmach rynkowych, psychologicznych podstawach zachowań finansowych i konsumenckich, komunikacji marketingowej, psychologicznych aspektach zarządzania organizacją, funkcjonowania grup w organizacji oraz narzędziach wykorzystywanych w psychologii pracy i biznesu, posiada przygotowanie diagnostyczne i opiniotwórcze oraz psychometryczne do budowania nowatorskich narzędzi pomiarowych. Posiada umiejętności badawcze dotyczące psychologii pracy i biznesu, umie prezentować własne opinie, sporządzać raporty z badań własnych oraz interpretować uzyskane rezultaty badań w świetle dotychczasowej wiedzy psychologicznej, ale i dziedzin pokrewnych. Zna kodeks etyczny przyjęty w biznesie i potrafi stosować się do jego zasad. Ma świadomość własnych ograniczeń oraz konieczności rozwoju własnych kompetencji przez całe życie, posiada umiejętności budowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą przy współudziale Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomii oraz przy współudziale przedstawicieli rynku pracy, praktyków psychologii biznesu, marketingu i zarządzania. Na ostatnim roku studiów studenci mogą dodatkowo realizować zajęcia z zakresu psychologii stosowanej spoza specjalności psychologia pracy i biznesu, poszerzając tym samym spektrum własnego kapitału kariery o dodatkowe elementy.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Wstęp do psychologii społecznej, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia emocji i motywacji, psychologia procesów poznawczych, diagnostyka psychologiczna, etyka zawodu psychologa, poznawcza psychologia społeczna, psychologia pracy, pozytywna psychologia pracy, współczesny rynek pracy, psychologia organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia przedsiębiorczości, etyka w zarządzaniu, psychologia ekonomiczna, psychologia konsumenta, podstawy mikro i makroekonomii, badania rynku, badania jakościowe i ilościowe w psychologii ekonomicznej i konsumenta.

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Psychologia, specjalności Psychologia pracy i biznesu spełniają wszystkie kryteria i standardy przygotowujące absolwentów do wykonywania pracy psychologia, niezależnie od zrealizowanej specjalności. Program jednak specjalności został dodatkowo wzbogacony o treści programowe nie poruszane na innych specjalnościach, a stwarzający podstawę do zdobycia unikatowego kapitału wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu psychologii pracy i biznesu. Wspomniany program został rozbudowany o przedmioty uzupełniające wiedzę psychologiczną o obszar zarządzania, ekonomii i marketingu, nadając studiom wymiar interdyscyplinarnych. Studia realizowane są we współpracy z szerokim gronem praktyków, umożliwiając studentom budowanie szerokiego zakresu kompetencji praktycznych, podejmowania współpracy z firmami, organizacjami i stowarzyszeniami nie tylko w zakresie realizacji praktyk zawodowych, ale i późniejszych staży zwiększających prawdopodobieństwo zatrudnienia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku Psychologii specjalność Psychologia pracy i biznesu nabywają kwalifikacji i kompetencji uprawniających i predysponujących do wykonywania pracy w różnorodnych obszarach związanych z rynkiem pracy, tj. organizacjach biznesowych, korporacjach, działach zarządzania zasobami ludzkimi, działach marketingu czy public relations oraz pracowniach psychologicznych badających predyspozycje zawodowe. W toku studiów nabywają ponadto wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne do podejmowania własnej inicjatywy biznesowej w wyniku kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język obcy

0,3

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS 

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 40

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
10 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
18 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. C 204
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 43 09

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 19 lipca 2018 roku, 9:59