Geografia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Geografia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Geografia
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Oceanografii i Geografii

Strona WWW Wydziału: http://www.oig.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Geografia wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu funkcjonowania środowiska życia człowieka, co czyni absolwentów kierunku osobami predestynowanymi do opracowywania opinii na temat jego funkcjonowania, wzajemnych oddziaływań pomiędzy jego komponentami oraz skutków ingerencji w środowisko. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, której trzon tworzy 15 samodzielnych pracowników naukowych. System pracy ze studentem na seminariach magisterskich opiera się na zindywidualizowanym a nawet spersonalizowanym podejściu, bazującym na zainteresowaniach i mocnych stronach studenta.
 
Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii mogą, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w szkołach ponadpodstawowych w ramach specjalizacji nauczycielskiej (pod warunkiem ukończenia wcześniej specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia), skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST.
Na studia II stopnia zapraszamy nie tylko absolwentów studiów I stopnia kierunku geografia ale również absolwentów gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, geoinformacji, socjologii, ekonomii, zarządzania, administracji i wielu innych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Geografia umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się:
  • ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego;
  • osłoną hydrometeorologiczną kraju;
  • planowaniem przestrzennym;
  • kształtowaniem warunków życia ludzi;
  • organizacją działalności społeczno-gospodarczej;
  • w instytucjach oświatowych i naukowych.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 9 stycznia 2019 roku, 8:13