fbpx Biotechnologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Biotechnologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Biotechnologia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Biotechnologia
Rok akademicki: 2020/2021

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Strona WWW Wydziału: http://www.biotech.ug.edu.pl/

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

ATUTY KIERUNKU

 
Jesteśmy najlepszym wydziałem kształcącym na kierunku BIOTECHNOLGIA, co potwierdza certyfikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla NAJLEPSZEGO KIERUNKU STUDIÓW oraz WYRÓŻNIAJĄCA ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W rankingu kierunków studiów miesięcznika Perspektywy, kierunek BIOTECHNOLOGIA na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii (MWB) UG i GUMed od wielu lat zajmuje czołowe miejsca, będąc liderem tego rankingu, w kategorii „jakość publikacji naukowych”.
Studia na naszym Wydziale prowadzone są w oparciu o efekty kształcenia, które zostały uznane jako WZORCOWE przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. MWB UG i GUMed jest unikatową w skali kraju jednostką naukowo-dydaktyczną tworzoną przez dwie uczelnie Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. Wydział posiada najwyższą z możliwych kategorię naukową A+ przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w uznaniu jakości prowadzonych badań naukowych.
Unikalna ścieżka kształcenia prowadzona na MWB UG i GUMed oparta jest na wczesnym włączaniu studentów w badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału (od 3 semestru studiów pierwszego stopnia); indywidualnym kontakcie (tutoring) studenta z prowadzącymi zajęcia oraz zdobywaniu umiejętności praktycznych. Zajęcia odbywają się tylko w małych grupach studenckich, a PONAD 50% z nich, TO ZAJĘCIA W LABORATORIACH. Ze względu na szczególny charakter MWB UG i GUMed, studenci korzystają z oferty dydaktycznej dwóch uczelni oraz biorą udział w projektach badawczych realizowanych zarówno w Uniwersytecie Gdańskim, jak i w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Kształcenie na MWB UG i GUMed obejmuje: biotechnologię molekularną i medyczną, genetykę i inżynierię genetyczną, biotechnologię roślin i drobnoustrojów, biologię medyczną z immunologią kliniczną i immunoterapią, a także modelowanie molekularne, bioinformatykę oraz diagnostykę molekularną w medycynie, ochronie roślin i środowiska. W ofercie zajęć regularnie znajdują się wykłady prowadzone przez profesorów zagranicznych. Ponadto, studenci kierunku Biotechnologia na MWB UG i GUMed poznają wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i przedsiębiorczości.
Od wczesnych lat studiów zdobywają umiejętności niezbędne do przygotowania i realizacji projektów naukowych, a program kształcenia zakłada zdobycie umiejętności sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim. Wydział oferuje specjalne kursy tzw. Letnie Szkoły Biotechnologii, które pozwalają na kontakt z wykładowcami z kraju i zagranicy. Studenci mają możliwość odbywania części studiów oraz praktyk zawodowych w ośrodkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz współprac dwustronnych. Ponadto, Studenci realizują projekty badawcze w ramach koła naukowego BIO-MED wykorzystując infrastrukturę laboratoriów naukowo-dydaktycznych Wydziału; uczestniczą w konkursach MNiSW np. „Diamentowy grant” umożliwiający realizację własnych pasji badawczych.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed posiada wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, w przemyśle i sektorze publicznym, a także do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci wybierają jako miejsca pracy nowoczesne laboratoria naukowe w kraju i za granicą, farmaceutyczne i diagnostyczne. Część z nich kontynuuje kształcenie na studiach doktoranckich na naszym Wydziale lub w jednostkach zagranicznych. Pracują także w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności specjalistyczne związane z diagnostyką i terapią chorób ludzi, zwierząt i roślin, sprawia, że nasi absolwenci znajdują zatrudnienie, jako naukowcy, specjaliści od nowoczesnej biotechnologii molekularnej, kierownicy badań klinicznych czy menadżerowie projektów badawczych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,3

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych.
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 12:58