fbpx Biotechnologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biotechnologia - stacjonarne II stopnia

Biotechnologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Biotechnologia
Rok akademicki: 2020/2021

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

ATUTY KIERUNKU

Nowoczesna Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca biologię, chemię i inżynierię biochemiczną. Biotechnologia zajmuje się również: molekularnymi aspektami chorób człowieka, metodami szukania nowych leków i terapii, modyfikowaniem genetycznym roślin lub mikroorganizmów, modelowaniem biomolekuł. Biotechnologia przyczynia się także do rozwoju badań naukowych w biomedycynie, produkcji rolniczej i ochronie środowiska. 

Koncepcja programu studiów zakłada interdyscyplinarne kształcenie studentów w zakresie Biotechnologii dla zdrowia i jakości życiaa realizacja programu studiów II stopnia obejmuje pełne zaangażowanie studentów w pracę naukowo-badawczą. Unikatowa w skali kraju jednostka naukowo-dydaktyczna tworzona przez dwie uczelnie Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny to:

 • Gwarancja jakości - Jesteśmy najlepszym wydziałem kształcącym na kierunku „Biotechnologia”, co potwierdza certyfikat MNiSW dla najlepszego kierunku studiów, wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wysokie miejsce w rankingu kierunków studiów miesięcznika Perspektywy.

 • Nacisk na umiejętności praktyczne i nowoczesne laboratoria dydaktyczne - Ponad 37% zajęć to zajęcia laboratoryjne przygotowujące studentów do prowadzenia badań naukowych. Zajęcia praktyczne odbywają w nowocześnie wyposażonych laboratoriach dydaktycznych. Stawiamy na nauczanie w małych grupach, indywidualny kontakt student-wykładowca (tutoring, mentoring), a nasi studenci mogą być włączani w badania naukowe pracowników Wydziału już od 1 semestru studiów.

 • Międzynarodowy charakter badań naukowych - Kładziemy nacisk na nauczanie sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, m.in. przez możliwość realizowania części zajęć w języku angielskim, zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+, zajęcia prowadzone przez wykładowców z zagranicy i organizowane corocznie Letnie Szkoły Biotechnologii (https://bss.ug.edu.pl/).

 • Program studiów obejmuje zaawansowaną wiedzę z biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin i drobnoustrojów, a także bioinformatykę, diagnostykę molekularną w medycynie, ochronie roślin i środowisku. Studenci kierunku Biotechnologia poznają wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i przedsiębiorczości, zdobywają umiejętności niezbędne do przygotowania i realizacji projektów naukowych. Program studiów zakłada również tygodniową praktykę zawodową.

 • Studenci mają możliwość odbywania części studiów oraz praktyk zawodowych w ośrodkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed posiada wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do podjęcia pracy w:
 
 • sektorze nauki jako pracownicy badawczy czy wykładowcy na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych (np. we Francji, USA, Holandii)

 • instytutach technologicznych czy innowacyjnych technologii

 • sektorze rozwoju produktów biotechnologicznych,

 • przemyśle i biznesie biotechnologicznym (także własna działalność gospodarcza)

 • placówkach farmaceutycznych i diagnostycznych (chorób ludzi i zwierząt)

 • ośrodkach medycznych, jako np. specjalista produktów leczniczych terapii zaawansowanych

 • podmiotach rozwijających technologie kosmetyczne

 • jako: Projekt manager, Senior Research and Development Specialist, Quality Assurance Specialist, Senior Scientist etc.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: aktualne zagadnienia biotechnologii – max 50 pkt.

2. Średnia ocen1) z całego okresu studiów przemnożona przez 10 – max 50 pkt.

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

Na liście rankingowej postępowania konkursowego zostaną uwzględnieni jedynie kandydaci, którzy uzyskali minimum 60 punktów.

Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie biotechnologii, biologii, bioinformatyki, nauk medycznych, farmacji, analityki medycznej. W przypadku innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów.

Kandydaci na studia drugiego stopnia przed rozmową kwalifikacyjną winni dostarczyć zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2 lit. c załącznika nr 4 do Uchwały Senatu. Nie dotyczy to absolwentów MWB UG i GUMed.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 54

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 sierpnia 2020 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
17 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
20 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 sierpnia 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon.-pt.: 11:00-14:00
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - nowy budynek
ul. Abrahama 58, pok. 1
80-307 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 63 20, +48 58 523 63 21, +48 58 523 63 22

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 sierpnia 2020 roku, 11:32