fbpx Biotechnologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Biotechnologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Biotechnologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Biotechnologia
Rok akademicki: 2020/2021

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Strona WWW Wydziału: http://www.biotech.ug.edu.pl/

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

ATUTY KIERUNKU

 
Jesteśmy najlepszym wydziałem kształcącym na kierunku BIOTECHNOLGIA, co potwierdza certyfikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla NAJLEPSZEGO KIERUNKU STUDIÓW oraz WYRÓŻNIAJĄCA ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W rankingu kierunków studiów miesięcznika Perspektywy, kierunek BIOTECHNOLOGIA na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii (MWB) UG i GUMed od wielu lat zajmuje czołowe miejsca, będąc liderem tego rankingu, w kategorii „jakość publikacji naukowych”.
Studia na naszym Wydziale prowadzone są w oparciu o efekty kształcenia, które zostały uznane jako WZORCOWE przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. MWB UG i GUMed jest unikatową w skali kraju jednostką naukowo-dydaktyczną tworzoną przez dwie uczelnie Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. Wydział posiada najwyższą z możliwych kategorię naukową A+ przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w uznaniu jakości prowadzonych badań naukowych.
Unikalna ścieżka kształcenia prowadzona na MWB UG i GUMed oparta jest na wczesnym włączaniu studentów w badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału (od 3 semestru studiów pierwszego stopnia); indywidualnym kontakcie (tutoring) studenta z prowadzącymi zajęcia oraz zdobywaniu umiejętności praktycznych. Zajęcia odbywają się tylko w małych grupach studenckich, a PONAD 50% z nich, TO ZAJĘCIA W LABORATORIACH. Ze względu na szczególny charakter MWB UG i GUMed, studenci korzystają z oferty dydaktycznej dwóch uczelni oraz biorą udział w projektach badawczych realizowanych zarówno w Uniwersytecie Gdańskim, jak i w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Kształcenie na MWB UG i GUMed obejmuje: biotechnologię molekularną i medyczną, genetykę i inżynierię genetyczną, biotechnologię roślin i drobnoustrojów, biologię medyczną z immunologią kliniczną i immunoterapią, a także modelowanie molekularne, bioinformatykę oraz diagnostykę molekularną w medycynie, ochronie roślin i środowiska. W ofercie zajęć regularnie znajdują się wykłady prowadzone przez profesorów zagranicznych. Ponadto, studenci kierunku Biotechnologia na MWB UG i GUMed poznają wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i przedsiębiorczości.
Od wczesnych lat studiów zdobywają umiejętności niezbędne do przygotowania i realizacji projektów naukowych, a program kształcenia zakłada zdobycie umiejętności sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim. Wydział oferuje specjalne kursy tzw. Letnie Szkoły Biotechnologii, które pozwalają na kontakt z wykładowcami z kraju i zagranicy. Studenci mają możliwość odbywania części studiów oraz praktyk zawodowych w ośrodkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz współprac dwustronnych. Ponadto, Studenci realizują projekty badawcze w ramach koła naukowego BIO-MED wykorzystując infrastrukturę laboratoriów naukowo-dydaktycznych Wydziału; uczestniczą w konkursach MNiSW np. „Diamentowy grant” umożliwiający realizację własnych pasji badawczych.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed posiada wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, w przemyśle i sektorze publicznym, a także do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci wybierają jako miejsca pracy nowoczesne laboratoria naukowe w kraju i za granicą, farmaceutyczne i diagnostyczne. Część z nich kontynuuje kształcenie na studiach doktoranckich na naszym Wydziale lub w jednostkach zagranicznych. Pracują także w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności specjalistyczne związane z diagnostyką i terapią chorób ludzi, zwierząt i roślin, sprawia, że nasi absolwenci znajdują zatrudnienie, jako naukowcy, specjaliści od nowoczesnej biotechnologii molekularnej, kierownicy badań klinicznych czy menadżerowie projektów badawczych.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: aktualne zagadnienia biotechnologii – max 50 pkt.

2. Średnia ocen1) z całego okresu studiów przemnożona przez 10 – max 50 pkt.

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

Na liście rankingowej postępowania konkursowego zostaną uwzględnieni jedynie kandydaci, którzy uzyskali minimum 60 punktów.

Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie biotechnologii, biologii, bioinformatyki, nauk medycznych, farmacji, analityki medycznej. W przypadku innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów.

Kandydaci na studia drugiego stopnia przed rozmową kwalifikacyjną winni dostarczyć zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2 lit. c załącznika nr 5 do Uchwały Senatu. Nie dotyczy to absolwentów MWB UG i GUMed.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 12:58