fbpx Produkcja form audiowizualnych - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Produkcja form audiowizualnych - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Produkcja form audiowizualnych

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie produkcja form audiowizualnych
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

OPIS KIERUNKU
 
Trójmiasto od dłuższego czasu staje się bardzo ważnym ośrodkiem kultury audiowizualnej – istnieje tu Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizyalnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, Gdyńska Szkoła Filmowa, Festiwal Filmowy w Gdyni i szereg instytucji produkujących filmy i inne formy audiowizualne (jak np. BreakThru Films). Pora zwiększyć efekt synergii i otworzyć przestrzeń do edukowania producentów filmowych/audiowizualnych.
 
Produkcja Form Audiowizualnych prowadzona w Instytucie Badań nad Kulturą na Wydziale Filologicznym UG to nowy kierunek studiów licencjackich o profilu praktycznym, którego celem jest przygotowanie absolwenta do wszechstronnej działalności na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta. Absolwent będzie posiadał kompletny zasób umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej umożliwiających mu rozpoczęcie działalności producenta filmowego/audiowizualnego lub pracy w firmie produkcyjnej na dowolnym stanowisku.
 
Absolwent będzie mógł zostać zatrudniony w branży filmowej (w pionie produkcyjnym – od developmentu po realizację i postprodukcję), w produkcji telewizyjnej, w branży reklamowej, dziennikarstwie, social media, w firmach zajmujących się audiowizualną oprawą koncertów, festiwali oraz wydarzeń kulturalnych, a także firmach dystrybucyjnych i PR-owych.
 
Otwarcie studiów Produkcja form audiowizualnych to uzupełnienie geograficznej luki – na północy Polski brak uczelni kształcącej w tym zakresie. Program przygotowany został przez praktyków produkcji audiowizualnej i absolwentów innych ośrodków prowadzących edukację na analogicznych kierunkach – z pominięciem błędów zawartych w programach konkurencyjnych uczelni.
 
Program zbudowany jest z modułów: Historia i estetyka mediów audiowizualnych, Współczesny rynek audiowizualny, Produkcja audiowizualna, Development, Pre-produkcja, Produkcja – okres zdjęciowy, Post-produkcja i technika zdjęciowa, Dystrybucja, Ekonomia w mediach, Zarządzanie w mediach, Prawo w mediach.
 
Budowa modułowa odzwierciedla porządek prac związanych z produkcją form audiowizualnych: od teorii i metodologii, wzbogaconej o niezbędną wiedzę historyczną dotyczącą kina, telewizji, nowych mediów, ewolucji przemysłu filmowego, przez wszystkie etapy prac koncepcyjnych i wstępnych, po kolejne stopnie produkcji – w aspekcie prawnym, menedżerskim, ekonomicznym, promocyjnym, technologicznym i organizacyjnym.
 
Część zajęć kierunkowych, związanych ściśle z produkcją i dystrybucją filmową, telewizyjną oraz nowomedialną w Polsce i Europie, prowadzić będą praktycy z wieloletnim stażem, zatrudnieni w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Orientacja w słabych i mocnych punktach innych kursów producenckich na polskich uczelniach umożliwi wybór najlepszych i najlepiej ocenianych przez studentów wykładowców z innych uczelni. Zajęcia prowadzone będą m.in. w pomieszczeniach nowoczesnego studia telewizyjnego UG.
 
Kierunek Produkcja form audiowizualnych działa we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Należą do nich m.in: Gdyńska Szkoła Filmowa, Pomorska Fundacja Filmowa (współpraca przy obsłudze audiowizualnej Festiwalu Filmowego w Gdyni), firma producencka Maj Film. 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, matematyka, filozofia, informatyka

0,4

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:00