fbpx Biznes chemiczny - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biznes chemiczny - stacjonarne II stopnia

Biznes chemiczny

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Biznes chemiczny
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Chemii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie.

Absolwenci posiadają:

  • dogłębną interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk chemicznych oraz ekonomii.
  • specjalisstyczną wiedzę w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży chemicznej.
  • studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS,
  • możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci uzyskują kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w:
  • firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi.
  • posiadają kompetencje do zakładania i prowadzenia małych firm w zakresie branży chemicznej.
  • absolwenci II stopnia kierunku Biznes chemiczny mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych i szkołach doktorskich.

 

 

Kryteria przyjęć

studia stacjonarne drugiego stopnia (3-semestralne)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich kierunku BIZNES CHEMICZNY oraz absolwenci studiów inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku BIZNES CHEMICZNY.

W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 lutego 2021 roku, 12:24