fbpx Filologia angielska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia angielska - stacjonarne II stopnia

Filologia angielska

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia magisterskie na kierunku filologia angielska umożliwiają wszechstronne wykształcenie humanistyczne w języku angielskim w dziedzinie literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i U.S.A., w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego, stosowanego i translatoryki, oraz w zakresie dydaktyki nauczania języka angielskiego. Mocną stroną kierunku jest bogaty program praktycznej nauki języka angielskiego. Studenci mają możliwość wyboru jednego z trzech specjalności: translatorycznej, nauczycielskiej oraz przetwarzania języka naturalnego.

Specjalność translatoryczna daje możliwość studiowania u prowadzących z wieloletnim doświadczeniem praktycznym a także uczęszczania na wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu. Zajęcia praktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Ponadto wybór specjalności translatorycznej pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych, odbycie stażu w firmach tłumaczeniowych a także umożliwia współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz publikacje studenckie i udział w konkursach translatorycznych. Rozwijając warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładu studenci doskonalą umiejętności językowe, uczą się teorii przekładu, językoznawstwa oraz historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych.

Specjalność nauczycielska oferuje wybór z dwóch specjalizacji: literaturoznawczej (z zakresu literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych) i językoznawczej. Studenci poznają innowacyjne narzędzia dydaktyczne (np. Web 2.0, blended learning, różnorodne aplikacje TIK), mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz mają możliwość poznania praktycznych aspektów pracy nauczyciela podczas praktyk nauczycielskich. Ponadto wybór tej specjalności pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych oraz publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Specjalność przetwarzanie języka naturalnego prowadzony jest przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. W ramach specjalności oferujemy zajęcia z prowadzącymi z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym z dziedziny językoznawstwa i informatyki oraz nowych technologii w nowocześnie wyposażonych laboratoria. Wybór tej specjalności  pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych a także w ramach  naukowej współpracy międzyinstytutowej, co może zaowocować publikacjami studenckimi w czasopismach polskich i zagranicznych. Ponadto oferujemy wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, współpracę z firmami IT, warsztaty prowadzone przez pracowników/praktyków z firm zewnętrznych a najlepszych studentów pomoc w zdobyciu stażu w firmach zajmujących się wykorzystaniem języka naturalnego w nowych technologiach.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia angielska wszystkich specjalności mogą kontynuować studia na czteroletnich studiach III stopnia (doktoranckich).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia angielska zatrudniani są przez wydawnictwa, agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house, instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej), media, instytucje kultury i organizacje międzynarodowe. Ponadto absolwenci znajdują pracę w rozmaitych typach szkół, w szkołach publicznych, społecznych, językowych i dwujęzycznych.  Ponadto absolwenci modułu przetwarzanie języka naturalnego znajdują zatrudnienie w firmach i korporacjach zajmujących się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, które wykorzystują język naturalny (np. aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu) oraz w firmach zajmujące się pracą nad sztuczną inteligencją.

 


 

 

 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność: nauczycielska, translatoryczna, przetwarzanie języka naturalnego
(specjalność PJN prowadzona jest przez Wydział Filologiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1/C2).
Punktacja – max 100 pkt.
O przyjęcie na specjalność translatoryczną oraz specjalność przetwarzanie języka naturalnego mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 
O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunku filologia angielska.
 
Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. O przyjęciu na daną specjalność zadecyduje miejsce na liście rankingowej.
W ramach specjalności nauczycielskiej kandydaci mogą wybrać specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:04