fbpx Geologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Geologia - stacjonarne I stopnia

Geologia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Geologia
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Absolwent będzie legitymował się szczegółową wiedzą z zakresu geologii dynamicznej i historycznej, sedymentologii, mineralogii, petrografii, paleontologii, geologii złóż, hydrogeologii i nauk pokrewnych pozwalającą na zrozumienie procesów egzo- i endogenicznych.
 • Studia obejmują różne formy kształcenia: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria oraz praktyki terenowe.
 • Nabyte umiejętności umożliwią mu wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych.
 • Studia pozwolą na opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu problematyki geologicznej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Absolwent będzie legitymował się umiejętnością stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym. 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Możliwość zatrudnienia po kierunku:
 • samodzielne przedsiębiorstwa
 • firmy świadczące usługi geologiczne (pomiary, badania geologiczne, itp.) 
 • wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska
 • administracja państwowa i samorządowa 
 • placówki zrażądzania gospodarką zasobami środowiska.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

matematyka

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

0,5

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci:
 • Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub matematycznych;
 • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:52