fbpx Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo

Studia
stacjonarneI stopnia
Kulturoznawstwo I st.
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kulturoznawstwo jest kierunkiem dla ludzi ciekawych świata, pragnących zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające pełniejsze uczestnictwo w kulturze i rozumienie składających się na nią zjawisk. Kadra dydaktyczna jest otwarta i interdyscyplinarna: są w niej badacze komiksu, kultur tubylczych, obozów koncentracyjnych, współczesnej filozofii, graffiti, rocka, popkultury, miasta i filmów. Współpracujemy z uczelniami w Preston (Wielka Brytania), Rydze (Łotwa) i Poczdamie (Niemcy), a nasi studenci biorą aktywny udział w badaniach naukowych i animowaniu kultury w ramach działających przy kierunku studenckich kół naukowych „Mozaika” i „LeMonada”. Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: animacji kultury oraz krytyki i popularyzacji kultury.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia I stopnia mają charakter zawodowy. Zapoznają Cię z podstawami kulturoznawstwa – dowiesz się, czym jest kultura, jak powstaje i funkcjonuje.
Zdobędziesz też konkretny zawód, wybierając jedną z dwóch specjalności.
 

Animacja kultury

Specjalność Animacja kultury została utworzona z myślą o osobach wiążących swą przyszłość z zawodem organizatora wydarzeń o charakterze kulturalno-artystycznym oraz animatora czasu wolnego w grupach o zróżnicowanym przedziale wiekowym. Wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające podjęcie pracy w każdej instytucji kulturalnej studenci zdobywają  pod kierunkiem specjalistów w dziedzinie animacji i upowszechniania kultury – zarówno teoretyków, jak i praktyków. Zajęcia kursowe obejmują szeroką tematykę dotyczącą m.in. zarządzania projektem na wszystkich etapach jego realizacji, projektowania sytuacji twórczych, sposobów promowania inicjatyw kulturalnych, animacji społeczności i środowisk lokalnych oraz kwestii związanych z polityką kulturalną.  Podczas zajęć warsztatowych studenci mają możliwość przygotowania własnych, autorskich projektów i wydarzenia stanowiącego wyraz wspólnej, grupowej pracy.

 

Krytyka i popularyzacja kultury

Specjalność Krytyka i popularyzacja kultury jest adresowana do osób zainteresowanych krytyką sztuki, popularyzacją i edukacją kulturalną oraz działalnością w sektorze muzealno-wystawienniczym bądź na rynku wydawniczym. Prowadzone przez doświadczonych specjalistów zajęcia mają dwojaki charakter – rozszerzają wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin artystycznych (film, sztuki plastyczne, teatr, muzyka) oraz służą nabyciu ściśle praktycznych umiejętności z zakresu warsztatu recenzenta i popularyzatora kultury, a także kuratora czy redaktora prowadzącego. Zajęcia teoretyczno-warsztatowe dotyczą m.in. kanonu filmowego i kina popularnego, krytyki filmowej, teatralnej i muzycznej, sztuki wystawienniczej i kierowania procesem wydawniczym. W ramach projektu kuratorskiego studenci mają także możliwość realizacji indywidualnego projektu w formie wystawy, przeglądu filmów czy akcji popularyzującej jakieś zjawisko kulturalne.    
 

 
Jako kulturoznawca możesz pracować w instytucjach kultury, mediach, organizacjach zajmujących się kreowaniem kultury czy prowadzić działalność kulturową poprzez Internet. Możesz być animatorem kultury, krytykiem, muzealnikiem, dziennikarzem, specjalistą od promocji i public relations.

Więcej na temat kierunku na stronie www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy nowożytny

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język regionalny, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, historia, historia sztuki, WOS, filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia

0,4

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:53