fbpx Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - stacjonarne II stopnia

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Wiedza o filmie
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU
 
Studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Filologicznym, współtworzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, o profilu praktycznym kształcące w zakresie realizacji form audiowizualnych, animacji kultury filmowej oraz teoretyczno-historycznym. Kierunek jest jednym z dwóch beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie na utworzenie Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej.
Laboratorium będzie obsługiwać znaczną część warsztatów realizacji krótkich form audiowizualnych. W ramach studiów studenci odbędą trzymiesięczną praktykę zawodową: na planie filmowym, praktykę realizacyjną lub animacyjną.
 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, edukacją filmową, a także promocją filmu w mediach (telewizji, portalach internetowych, wydawnictwach). Będą mogli również zająć się dziennikarstwem filmowym lub ogólniej – kulturalnym, archiwistyką filmową oraz badaniami naukowymi w dziedzinie historii i teorii kina. Liczne warsztaty przygotowują z kolei do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki nowych mediów.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne 

uwagi

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie podstawowej wiedzy z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa – max 50 pkt.

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)  Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:53