Świadectwa i dyplomy zagraniczne

Świadectwa i dyplomy zagraniczne

Dokumenty należy składać wyłącznie do komisji rekrutacyjnych (nie do Biura Rekrutacji). Adresy komisji można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór u dołu strony) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

 

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wskazane jest, aby wymagane dokumenty złożyć, po ogłoszeniu listy kandydatów, przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres właściwej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale (zgodnie z informacją na stronie z terminami):

 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na osobiste złożenie dokumentów prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Osoby wchodzące na teren budynków UG mają obowiązek zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rąk.
 2. Poruszamy się tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem odpowiedniego dystansu minimum 1,5 m.
 3. Wchodzimy pojedynczo, bez towarzystwa innych osób.
 4. Po wejściu do budynku należy wpisać się na listę osób wchodzących.
 
Przed wpisaniem wyników do systemu IRK i nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji

na dany kierunek studiów, skontaktuj się z Biurem Rekrutacji w celu przeliczenia wyników na polską skalę.

 

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane poza granicami Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. kserokopię poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza świadectwa dojrzałości/ świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów wyższych wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych). Kandydat, który w 2021 roku zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2021 roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;
 3. sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski świadectwa (lub tłumaczenie na język angielski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim);
 4. w przypadku, gdy na świadectwie brak jest informacji o uzyskanych ocenach, kserokopię suplementu/ transkryptu/ wykazu ocen wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego (lub wraz z tłumaczeniem na język angielski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza;
 5. decyzję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa zagranicznego (zgodnie z art. 93-93b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481); nie wymagają uznania świadectwa dojrzałości uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także świadectwa uznane na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej);
 6. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;
 7. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).
 8. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.
 9. Osoby, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, które ukończyły kształcenie poza granicami Polski, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe informacje:

 • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mają dodatkowo obowiązek przedstawienia potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 • Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo obowiązek przedstawienia decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania stypendium/ zwolnienia z opłat za kształcenie.
 • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na czas postępowania rekrutacyjnego mogą posługiwać się skanami dokumentów, wymienionych w pkt. 2 - 6. Wymaganą dokumentację zobowiązani są uzupełnić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia. Niespełnienie powyższego warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby zakwalifikowanej na dany kierunek.

Studia drugiego stopnia

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane poza granicami Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:
 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych);
 3. kserokopię indeksu albo suplementu/transkryptu/wykazu ocen, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza – w przypadku, gdy na dyplomie brak jest informacji o uzyskanej ocenie oraz w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia;
 4. nostryfikację dyplomu (nostryfikacji nie wymagają dyplomy uznane na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 5. sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski (lub tłumaczenie na język angielski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim) dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia – suplementu/transkryptu z wykazem ocen ze studiów;
 6. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;
 7. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).
 8. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.
 9. Osoby, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, które ukończyły kształcenie poza granicami Polski, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe informacje:

 • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mają dodatkowo obowiązek przedstawienia potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 • Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo obowiązek przedstawienia decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania stypendium/ zwolnienia z opłat za kształcenie.
 • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na czas postępowania rekrutacyjnego mogą posługiwać się skanami dokumentów, wymienionych w pkt. 2 - 6. Wymaganą dokumentację zobowiązani są uzupełnić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia. Niespełnienie powyższego warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby zakwalifikowanej na dany kierunek.

Legalizacja, apostille, uznanie świadectwa wydanego za granicą

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów pochodzących z krajów, które nie przyjęły konwencji znoszącej wymogu legalizacji i w związku z tym wydanie do nich apostille nie jest możliwe. Legalizacji dokumentów dokonuje zwykle polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. 

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa.
Dotyczy państw, które przyjęły konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument. 

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania. Z powyższego wymogu zwolnione są dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

 

Uznanie świadectwa wydanego za granicą - https://www.kuratorium.gda.pl/uznanie-swiadectwa-decyzja-kuratora-oswiaty/

Powyższej procedury nie wymagają:

 • Świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Dokumenty objęte umowami międzynarodowymi.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, luty 2, 2021 - 14:28 by Aneta Czepułkowska Changed on poniedziałek, Czerwiec 7, 2021 - 13:14 by Aneta Czepułkowska