Dokumenty | Serwis główny UG

Dokumenty

Dokumenty dostarcza się do komisji rekrutacyjnych pracujących na wydziałach. Adresy do komisji podajemy w tabeli z terminami rekrutacji.

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane kurierem lub pocztą (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji !!!).

Nie wymagamy upoważnienia do składania dokumentów przez osobę trzecią.

  Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych następujące dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

b) świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego) w oryginale albo jego oryginalny odpis wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub szkołę (stara matura) lub kserokopię jednego z wymienionych dokumentów poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza. Kandydat, który w 2018 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2018 r., a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia;

c) poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu) lub paszportu i Karty Polaka.

Informacja dla kandydatów z dokumentami wydanymi poza granicami Polski

  

 

  Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych następujące dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

b) oryginał, odpis lub poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia;

c)  w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia - oryginał lub kserokopię indeksu albo suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały nr 23/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen (wzór zaświadczenia w IRK);

d) poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały) lub paszportu i Karty Polaka.

Informacja dla kandydatów z dokumentami wydanymi poza granicami Polski

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 maja 2018 roku, 14:18