Procedura odwoławcza | Serwis główny UG

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim

  1. Komisja rekrutacyjna na wydziale po ogłoszeniu listy przyjętych wystawia Kandydatom, którzy brali udział w rekrutacji na danym kierunku studiów decyzję o przyjęciu lub decyzję o nieprzyjęciu.
  2. Decyzje wysyłane są do Kandydatów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w systemie IRK podczas rejestracji.
  3. Po stwierdzeniu nieprawidłowości w procesie rekrutacji leżących po stronie uczelni, Kandydat ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji złożyć odwołanie.
  4. Odwołanie w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła pocztą/kurierem do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na adres: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, pok. 229, 80-309 Gdańsk
  5. Odwołanie musi być uzasadnione i złożone w odniesieniu do otrzymanej decyzji administracyjnej (decyzja z dnia …………………o numerze ………………).
    Warunkiem koniecznym rozpatrzenia odwołania jest załączenie do niego kserokopii decyzji wydanej przez komisję rekrutacyjną na wydziale, na którą powołuje się osoba odwołująca.
  6. Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego opracowuje odwołania i kieruje je do rozpatrzenia na posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
  7. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję na piśmie i przesyła ją na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w odwołaniu.
  8. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji.

         

Uwaga:

Zgodnie z art. 169 ust. 12 i 14 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późn. zm. tryb odwoławczy służy jedynie w przypadku naruszenia procedur rekrutacyjnych leżących po stronie Uczelni przyjmującej Kandydata na studia.
Przyjęcie na studia nie może nastąpić na podstawie podania lub prośby kierowanej do Uczelni (bez względu na okoliczności wskazane w takim podaniu). W związku z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelnia nie może przyjąć Kandydata na studia z pominięciem obowiązujących zasad rekrutacji.

Do pobrania:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 grudnia 2017 roku, 10:45