Procedura odwoławcza | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim

  1. Komisja rekrutacyjna na wydziale po ogłoszeniu listy przyjętych wystawia Kandydatom, którzy brali udział w rekrutacji na danym kierunku studiów decyzję o przyjęciu lub decyzję o nieprzyjęciu.
  2. Decyzje wysyłane są do Kandydatów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w systemie IRK podczas rejestracji.
  3. Po stwierdzeniu nieprawidłowości w procesie rekrutacji leżących po stronie uczelni, Kandydat ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji złożyć odwołanie.
  4. Odwołanie w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła pocztą/kurierem na adres: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, pok. 229, 80-309 Gdańsk
  5. Odwołanie musi być uzasadnione i złożone w odniesieniu do otrzymanej decyzji administracyjnej (decyzja z dnia …………………o numerze ………………).
  6. Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego opracowuje odwołania i kieruje je do rozpatrzenia na posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
  7. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję na piśmie i przesyła ją na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w odwołaniu.
  8. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji.

         

Uwaga:

Zgodnie z art. 169 ust. 12 i 14 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późn. zm. tryb odwoławczy służy jedynie w przypadku naruszenia procedur rekrutacyjnych leżących po stronie Uczelni przyjmującej Kandydata na studia.
Przyjęcie na studia nie może nastąpić na podstawie podania lub prośby kierowanej do Uczelni (bez względu na okoliczności wskazane w takim podaniu). W związku z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelnia nie może przyjąć Kandydata na studia z pominięciem obowiązujących zasad rekrutacji.

Do pobrania:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku, 10:57