Internetowa rejestracja kandydatów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Internetowa Rejestracja Kandydatów

 1. Na czym polega Internetowa Rejestracja Kandydatów? Kiedy należy się zarejestrować?

  W Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany zarejestrować się elektronicznie (a następnie dokonać zapisu na wybrane kierunki), korzystając ze strony internetowej: irk.ug.edu.pl w określonych terminach. Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów są różne, także prosimy o zapoznanie się z nimi wcześniej. Terminy są wyszczególnione i na bieżąco aktualizowane na stronie uczelni w dziale: terminy rekrutacji.
   

 2. Jakie wyniki brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i jak należy wpisać je do IRK?

  Wynik brany pod uwagę przy rekrutacji jest uzależniony od:
  a) zasad rekrutacji ustalonych dla kierunku;
  b) rodzaju zdawanej matury (nowa czy stara matura, IB i inne).

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw lub konkurs świadectw i egzamin wstępny (w przypadku kierunku LogopediaZarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska)

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego szczegółowe zasady na poszczególne kierunki studiów znaleźć można na stronie o kierunkach studiów.  przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.


  Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów dla kandydatów z nową maturą - przelicza się na punkty wg poniższej tabeli i następnie mnoży się przez mnożnik przedmiotu.

  Punkty procentowe

  ocena

  skala ocen 2-5

  skala ocen 1-6

  6

  -

  150

  5

  150

  120

  4

  100

  90

  3

  50

  60

  2

  -

  30

  1

  -

  -

  Kandydatom ze starą maturą w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów stacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotu na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględnienia ocen z zajęć fakultatywnych) pomnożona przez współczynnik 0,6 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów - to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

  Kandydatom ze starą maturą w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów niestacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotów na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych). Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów - to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

  Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowany jest na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty:
   

  poziom HL lub SL

  punkty procentowe

  7

  100

  6

  90

  5

  80

  4

  70

  3

  60

  2

  50

  1

  10

  Jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym (HL) - wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przedmiotu. W przypadku kandydatów z maturą IB w miejsce punktacji za przedmiot wiedza o społeczeństwie liczona jest punktacja za ocenę z przedmiotu historia, jednakże z mnożnikiem przypisanym wiedzy o społeczenstwie na danym kierunku studiów.

  Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej ("European Baccalaureate") przyjmowany jest na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów. Dodatkowo wynik uzyskany na maturze mnoży się przez współczynnik 15.

 3. Nie doszedł do mnie link aktywujący konto w systemie IRK. Co należy wówczas zrobić?

  Jeśli e-mail z linkiem aktywującym konto nie dotarł do Ciebie w przeciągu 20 minut - skontaktuj się z pracownikami Biura Rekrutacji.
   

 4. Jaki poziom wybierać na maturze - rozszerzony czy podstawowy? Jaki ma to wpływ na liczbę uzyskanych punktów?

  Na Uniwersytecie Gdańskim punktowany jest zarówno poziom podstawowy, jak i poziom rozszerzony. Jeżeli na egzaminie maturalnym kandydat zdawał poziom podstawowy, to wynik matury mnoży się tylko przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku. Jeżeli kandydat zdawał poziom rozszerzony, to wynik matury mnoży sie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku i dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na obu poziomach to może wpisać do systemu IRK oba wyniki - system wybierze korzystniejszy rezultat.

 5. Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze w szkole/oddziale dwujęzycznym?

  Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym (np. biologia, historia). W systemie IRK kandydat powinien wybrać dokument "Nowa matura dwujęzyczna" oraz określić język, który był zdawany na poziomie dla klas dwujęzycznych.

 6. Zdawałem maturę IB i nie mam świadectwa podczas trwania rekrutacji - jak wpisać wyniki podczas rejestracji w IRK?

  Jeśli zdawałeś maturę IB w roku, w którym ubiegasz się o przyjęcie na studia oryginał świadectwa otrzymasz najprawdopodobniej we wrześniu. Dlatego podczas rejestracji w IRK w zakładce nr świadectwa wpisujesz słowo "zaświadczenie" a w datę wydania świadectwa - datę otrzymania zaświadczenia z wynikami matury. Aby wprowadzić do systemu wyniki, z listy dostępnych dokumentów wybierasz opcję "Matura międzynarodowa". 
  Składając komplet dokumentów do komisji rekrutacyjnej zamiast oryginału świadectwa dostarczasz zaświadczenie z wynikami matury. Po przyjęciu na studia i otrzymaniu oryginału świadectwa należy wymienić w dziekanacie zaświadczenie na dyplom matury IB.

 7. Nie posiadam oceny z języka angielskiego, gdyż byłem zwolniony z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatu. Czy oznacza to, że w procesie rekrutacji otrzymam 0 punktów z tego przedmiotu?

  Jeżeli z przedmiotu wymaganego zasadami rekrutacji, kandydat posiada certyfikat, na podstawie którego był zwolniony z egzaminu maturalnego i zostało to odnotowane na świadectwie dojrzałości, to kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tego przedmiotu. Do systemu IRK w karcie wyników należy w takim przypadku wpisać maksymalną punktację / ocenę jaką można było uzyskać na maturze za dany przedmiot.

 8. Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Co zrobić?

  Jeśli kandydat na studia II stopnia jest już po obronie pracy dyplomowej - może ubiegać się o przyjęcie na studia. Kandydat musi jednak posiadać zaświadczenie o odbytej obronie z dziekanatu (i złożyć do komisji rekrutacyjnej w/w zaświadczenie wraz z innymi wymaganymi dokumentami).
  W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów należy w takim wypadku wpisać:

  • w pole "nr dyplomu" słowo "zaświadczenie"
  • w pole "data wydania dyplomu" datę obrony.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 maja 2018 roku, 10:09