Składanie dokumentów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Składanie dokumentów

 1. Kiedy i gdzie można składać dokumenty. Czy trzeba to zrobić osobiście?

  Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia rejestrują się elektronicznie na stronie internetowej irk.ug.edu.pl.
  Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów w wyznaczonym terminie ogłasza listę kandydatów. Kandydat chcący brać udział w dalszych etapach procesu rekrutacji w celu przyjęcia na studia, po ogłoszeniu przez komisję listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych komplet wymaganych dokumentów.
  Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę "trzecią", a także nadesłane pocztą (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji !!!). Nie wymagamy upoważnienia do składania dokumentów przez osobę trzecią.     
  Terminy rekrutacji i adresy dostarczania dokumentów są podawane i na bieżąco aktualizowane na stronie rekrutacyjnej podczas rekrutacji na UG.

  Dokumenty składa się w odpowiedniej komisji rekrutacyjnej (nie w Biurze Rekrutacji)!!! Adresy można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.
 2. Czy na każdy kierunek, na który zapisałem się w IRK, trzeba złożyć osobny komplet dokumentów?

  Tak. Rekrutacja na każdy kierunek (a nawet tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku) to osobne postępowanie rekrutacyjne, dlatego kandydaci - którzy chcą dalej brać udział w rekrutacji na dany kierunek (tryb) - powinni złożyć komplet dokumentów na każdy kierunek (tryb) z osobna, w siedzibie komisji na wydziale w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy kandydatów na danym kierunku. Jakie dokumenty składają się na komplet czytaj na stronie: dokumenty.

 3. Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Co zrobić?

  Jeśli kandydat na studia II stopnia jest już po obronie pracy dyplomowej - może ubiegać się o przyjęcie na studia. Kandydat musi jednak posiadać zaświadczenie o odbytej obronie z dziekanatu (i złożyć w/w zaświadczenie wraz z innymi wymaganymi dokumentami).
  W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów należy w takim wypadku wpisać:

  • w pole "nr dyplomu" słowo "zaświadczenie"
  • w pole "data wydania dyplomu" datę obrony.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 13:55