Dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dokumenty

Gdzie, kiedy i w jaki sposób złożyć dokumenty

Dokumenty dostarcza się do komisji rekrutacyjnych pracujących na wydziałach. Adresy do komisji i terminy podajemy w tabeli z terminami rekrutacji.

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście przez Kandydata na studia, przez osobę trzecią, a także nadesłane kurierem lub pocztą. Nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji. 

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.

W przypadku, gdy Kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór u dołu strony) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

 

  Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych następujące dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

b) świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego) w oryginale albo jego oryginalny odpis wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub szkołę (stara matura) lub kserokopię jednego z wymienionych dokumentów poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza. Kandydat, który w 2019 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2019 r., a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;

c) dokument potwierdzający uzyskanie dodatkowych uprawnień:

 • w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych,
 • w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich – dokument wydany przez polski związek sportowy, określający rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania;

d) w przypadku obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię jednego z dokumentów wymienionych poniżej:

 • Karty Polaka,
 • karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały),
 • decyzji w sprawie polskiego pochodzenia,
 • dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny), mieszkającym na terytorium Polski,
 • certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego – co najmniej na poziomie C1,

e) aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Informacja dla kandydatów z dokumentami wydanymi poza granicami Polski

  

 

  Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych następujące dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

b) oryginał, odpis lub poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych, zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;

c)  w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia - oryginał lub kserokopię indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały nr 47/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku (wzór zaświadczenia w IRK). Ww. dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;

d) w przypadku obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię jednego z dokumentów wymienionych poniżej:

 • Karty Polaka,
 • karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały),
 • decyzji w sprawie polskiego pochodzenia,
 • dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny), mieszkającym na terytorium Polski,
 • certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego – co najmniej na poziomie C1,

e) aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Informacja dla kandydatów z dokumentami wydanymi poza granicami Polski

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Pełnomocnictwo34.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 maja 2019 roku, 10:15