Opłata rekrutacyjna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Opłata rekrutacyjna

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej i formy płatności

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Gdańskim wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów.
Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.  

Opłata rekrutacyjna uwzględnia koszt przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Studium Języków Obcych UG – w przypadku cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich i przystępujących do tego egzaminu.

Po zapisie na kierunek/kierunki system IRK automatycznie podlicza na indywidualnym koncie Kandydata kwotę należną do zapłaty. Jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków, opłata może być dokonana na zbiorczym przelewie. System przypisze opłaty na profilu Kandydata według kolejności zapisu na poszczególne kierunki.

Opłat rekrutacyjnych należy dokonywać na indywidualny numer konta znajdujący się w zakładce "Płatności" w Panelu Kandydata w systemie IRK.

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać w banku, na poczcie oraz w kasie UG (płatność tylko gotówką - adres kasy: Rektorat UG, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, III piętro, pok. 307, godz. 10-14). 

 

Dane do przelewu:

numer konta do przelewu: sprawdź na swoim profilu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (zakładka "Płatności")

nazwa odbiorcy: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna 2019

 

Dla osób dokonujących opłat rekrutacyjnych z kont zagranicznych:

IBAN - PL 

BIC/SWIFT - PKOPPLPW


 

Termin uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Gdańskim wnoszą opłatę rekrutacyjną w terminie do końca rejestracji na danym kierunku.
W przypadku opłat dokonywanych w ostatnim dniu, postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej. 

Opłata uiszczona po terminie, na pisemną prośbę kandydata, może zostać zakwalifikowana na poczet rekrutacji na inny kierunek studiów, na którym nadal trwa rejestracja bądź na poczet ewentualnej rekrutacji dodatkowej na kierunku studiów, na którym zostanie ogłoszony dodatkowy nabór w związku z pozostałymi wolnymi miejscami.

 

 


 

Nieodnotowanie opłaty rekrutacyjnej

Przelewy internetowe księgowane są zazwyczaj po 1 lub 2 dniach po dokonaniu płatności, przelewy zlecane na Poczcie Polskiej księgowane są po około 4 dniach. Jeśli opłata została uiszczona w terminie, lecz system IRK jej nie odnotował lub opłata nie została przypisana do kierunku, dzień po zakończeniu rejestracji na kierunku należy:

  • dostarczyć do Biura Rekrutacji lub do komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku oryginał dowodu wpłaty (osobiście lub przez osobę trzecią) 
    lub
  • przesłać skan lub zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail:
    oplata.rekrutacyjna@ug.edu.pl

 

Po otrzymaniu przez pracownika UG dowodu wpłaty opłata na kierunku jest odznaczana w IRK statusem "warunkowo - okazany dowód wpłaty". Na tej podstawie Kandydat warunkowo bierze udział w rekrutacji. Niedopełnienie powyższego obowiązku wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli na dany kierunek obowiązuje egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna - a na Twoim koncie nie jest jeszcze widoczna opłata rekrutacyjna - powinieneś przyjść na egzamin z oryginałem dowodu wpłaty. Członek komisji rekrutacyjnej powinien wówczas podpisać się na odwrocie druku opłaty.

 


 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

W przypadku rezygnacji Kandydata z rekrutacji, dokonanej w systemie IRK najpóźniej przed zakończeniem rejestracji na kierunek, nadpłaty lub nieuruchomienia kierunku przez UG, na pisemny wniosek Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej. 

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na kierunek po upływie terminu rejestracji na danym kierunku, w przypadku niezdania egzaminu ze znajomości języka polskiego oraz w przypadku negatywnej decyzji dotyczącej przyjęcia kandydata na kierunek.

Podanie o zwrot (wzór poniżej) z podpisem osoby zainteresowanej, należy składać osobiście w Biurze Rekrutacji lub wysłać jako skan na adres e-mail oplata.rekrutacyjna@ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 marca 2019 roku, 13:52