fbpx Olimpiady | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Olimpiady | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Olimpiady

Uchwała nr 48/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023
laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. 1669) – Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa zasady przyjmowania na studia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

§ 1

Olimpiady stopnia centralnego, których laureaci i finaliści przyjmowani są na studia w Uniwersytecie Gdańskim z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego wymienione są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.

§ 3

Z określonych w § 1 uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści jeden raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości - niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady.

§ 4

Traci moc uchwała nr 24/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

 


 

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Gdańskim

L.p. Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia

z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

uprawnieni kierunek/specjalność

1.

Olimpiada Artystyczna

Laureaci kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, zarządzanie instytucjami artystycznymi specjalność menedżerska
Laureaci
Finaliści
historia sztuki (Olimpiada Artystyczna w sekcji plastyka)
2. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki Laureaci
Finaliści
fizyka, filozofia, socjologia
3. Olimpiada
Biologiczna
Laureaci
Finaliści
bioinformatyka, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka medyczna, oceanografia, ochrona środowiska, pedagogika, psychologia, socjologia
4. Olimpiada
Chemiczna
Laureaci
Finaliści
bioinformatyka, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka medyczna, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, socjologia
5. Olimpiada
Wiedzy
Ekologicznej
Laureaci
Finaliści
biologia, biotechnologia,ekonomia, geografia, gospodarka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, oceanografia, ochrona środowiska
6. Olimpiada
Filozoficzna
Laureaci kulturoznawstwo
Laureaci
Finaliści
filozofia, socjologia
7. Olimpiada
Fizyczna
Laureaci
Finaliści
bioinformatyka, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka medyczna, geografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska
8. Olimpiada
Geograficzna
Laureaci
Finaliści
ekonomia, filozofia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, oceanografia, ochrona środowiska, socjologia
9. Ogólnopolska Olimpiada
Historyczna
Laureaci historia, historia sztuki, krajoznawstwo i turystyka historyczna, kulturoznawstwo, prawo, psychologia, rosjoznawstwo
Laureaci
Finaliści
archeologia, etnologia, filozofia, geografia, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, politologia, socjologia
10. Olimpiada
Informatyczna
Laureaci
Finaliści
bioinformatyka, chemia, filozofia, fizyka, fizyka medyczna, geologia, gospodarka przestrzenna, informatyka, matematyka, oceanografia, socjologia
11. Olimpiada
Literatury
i Języka Polskiego
Laureaci historia sztuki, kulturoznawstwo, psychologia, wiedza o teatrze
Laureaci
Finaliści
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filozofia, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, slawistyka, socjologia
12. Olimpiada
Matematyczna
Laureaci administaracja, prawo
Laureaci
Finaliści
bioinformatyka, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, chemia, ekonomia, filozofia, fizyka, geografia, geologia, informatyka, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, oceanografia, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia, socjologia
13. Ogólnopolska Olimpiada
Języka
Angielskiego
Laureaci filologia angielska, sinologia, zarządzanie instytucjami artystycznymi specjalność menedżerska
Laureaci
Finaliści
amerykanistyka, skandynawistyka
14. Olimpiada
Języka
Francuskiego
Laureaci filologia romańska
15. Olimpiada
Języka
Łacińskiego i Kultury Antycznej
Laureaci
Finaliści
filozofia, filologia klasyczna, slawistyka, socjologia
16. Ogólnopolska Olimpiada
Języka
Niemieckiego

Laureaci
Finaliści

filologia germańska
17. Olimpiada
Języka
Rosyjskiego
Laureaci
Finaliści
filologia rosyjska, rosjoznawstwo, slawistyka
18. Ogólnopolska Olimpiada
o Ubezpieczeniach Społecznych*
Laureaci administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, politologia, prawo, zarządzanie
19. Ogólnopolska Olimpiada
Spedycyjno-Logistyczna
Laureaci
Finaliści
ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze
20. Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznej
Laureaci finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, zarządzanie
Laureaci
Finaliści
ekonomia, filozofia, gospodarka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, socjologia
21. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Laureaci
Finaliści
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
22. Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla* Laureaci
Finaliści
historia, politologia
23. Olimpiada Wiedzy
o Mediach
Laureaci dziennikarstwo i komunikacja społeczna
24.  Olimpiada
Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym

Laureaci

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, gospodarka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo

Laureaci
Finaliści

filozofia, politologia, socjologia
25. Olimpiada
Wiedzy o Prawach
Człowieka w Świecie Współczesnym
Laureaci historia, krajoznawstwo i turystyka historyczna
Laureaci
Finaliści
administracja, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja, ekonomia, geografia, gospodarka przestrzenna, kryminologia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, politologia, prawo
26. Olimpiada
Wiedzy o Unii
Europejskiej
Laureaci historia, krajoznawstwo i turystyka historyczna
Laureaci
Finaliści
administracja, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja, ekonomia, geografia, gospodarka przestrzenna, kryminologia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, politologia, prawo
27.  Ogólnopolska Olimpiada
Wiedzy o III RP

Laureaci

historia, krajoznawstwo i turystyka historyczna

Laureaci
Finaliści

administracja, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja, ekonomia, geografia, gospodarka przestrzenna, kryminologia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, politologia, prawo
28. Olimpiada Przedsiębiorczości

Laureaci
Finaliści

ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze

* Szczegóły, dotyczące nadanych uprawnień, opisano w tabelach z kryteriami kwalifikacyjnymi dla danego kierunku 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 grudnia 2018 roku, 13:19