fbpx Procedura odwoławcza | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Procedura odwoławcza | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim

Na podstawie art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668) Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia. Uczelnia ustala również, jakie wyniki stanowią podstawę przyjęcia na studia.

  1. Po zakończeniu etapu składania dokumentów komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje o nieprzyjęciu na studia wysyłane są do Kandydatów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w systemie IRK podczas rejestracji.
  2. W przypadku naruszenia przez komisję rekrutacyjną przepisów prawa w toku postępowania administracyjnego Kandydat ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji złożyć odwołanie. Odwołanie w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła pocztą/kurierem na adres: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, pok. 229, 80-309 Gdańsk. W odwołaniu należy umieścić imię i nazwisko wnoszącego, adres oraz żądanie, a także wskazać decyzję, którą zaskarżamy (decyzja z dnia ………… o numerze …………).
  3. Odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia rozpatrywane są przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, który wydaje decyzję na piśmie i przesyła ją na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w odwołaniu.
  4. Od decyzji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwaga:

Przyjęcie na studia nie może nastąpić na podstawie podania lub prośby kierowanej do Uczelni (bez względu na okoliczności wskazane w takim podaniu). Uczelnia nie może przyjąć Kandydata na studia z pominięciem obowiązujących przepisów prawnych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 stycznia 2020 roku, 14:24