fbpx Składanie dokumentów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Składanie dokumentów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Składanie dokumentów

1. Jakie dokumenty wymagane są w procesie rekrutacji?

Spis wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: dokumenty.

2. Jestem cudzoziemcem i posiadam Kartę Polaka. Jakie dokumenty muszę złożyć w procesie rekrutacji?

Cudzoziemcy posiadający m.in. Kartę Polaka są uprawnieni do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Pełna lista uprawnień oraz spis wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej: Świadectwa i dyplomy zagraniczne.

Uwaga: Uprawnieni cudzoziemcy w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z pracownikami Biura Rekrutacji w celu przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu na skalę obowiązującą na Uniwersytecie Gdańskim.

3. Kiedy i gdzie można składać dokumenty. Czy trzeba to zrobić osobiście?

Komisja rekrutacyjna w wyznaczonym terminie ogłasza listę kandydatów. Kandydat "wstępnie zakwalifikowany" - chcący brać udział w dalszych etapach procesu rekrutacji w celu przyjęcia na studia - po ogłoszeniu przez komisję listy kandydatów "wstępnie zakwalifikowanych" (bądź "zakwaliffikowanych do II tury"), powinien złożyć w tekturowej teczce w określonych terminach komplet wymaganych dokumentów.

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę "trzecią", a także nadesłane pocztą (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji). 

Dokumenty składa się w komisji rekrutacyjnej (nie w Biurze Rekrutacji). Adresy można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.

4. Czy na każdy kierunek, na który zapisałem się w IRK, trzeba złożyć osobny komplet dokumentów?

Tak. Rekrutacja na każdy kierunek a nawet formę (stacjonarną i niestacjonarną) tego samego kierunku, to osobne postępowanie rekrutacyjne, dlatego kandydaci - którzy chcą dalej brać udział w rekrutacji na dany kierunek (formę) - powinni złożyć komplet dokumentów na każdy kierunek (formę) z osobna, w siedzibie komisji, w określonych terminach po ogłoszeniu listy kandydatów "wstępnie zakwalifikowanych" na danym kierunku. Adresy można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.

5. Czy na UG wymagane jest upoważnienie dla osoby trzeciej, składającej dokumenty w imieniu Kandydata?

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.

W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór na stronie Dokumenty) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 listopada 2019 roku, 13:04