fbpx Leszek Zalewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Leszek Zalewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Leszek Zalewski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lutego 2007 roku

Leszek Zalewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza funkcjonalizowanych układów azamakrocyklicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Biernat, prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz

Dyplom nr 2774.


Gdańsk, 12 lutego 2007 r.