fbpx Magdalena Renata Zalewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Renata Zalewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Renata Zalewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2007 roku

Magdalena Renata Zalewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transfer energii w układach: nanostruktury półprzewodników i jony lantanowców (III) spułapkowane na nośnikach kserożelowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Kłonkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Adrian Kozanecki, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2812.


Gdańsk, 12 lipca 2007 r.