fbpx Małgorzata Aleksandra Balwicka-Szczyrba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Aleksandra Balwicka-Szczyrba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Aleksandra Balwicka-Szczyrba

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 maja 2007 roku

Małgorzata Aleksandra Balwicka-Szczyrba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Szkoda przyszła deliktowa na  osobie - problematyka przedawnienia roszczeń odszkodowawczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Stec, dr hab. Ewa Bagińska

Dyplom nr 2815.


Gdańsk, 19 lipca 2007 r.