fbpx Anna Kawiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Kawiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Kawiak

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 11 stycznia 2008 roku

Anna Kawiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola pulumbaginy pozyskiwanej z kultur in vitro roślin z rodzaju Drosera w indukcji apoptozy w komórkach linii nowotworowych.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Goleniewska-Furman, prof. dr hab. Halina Wysokińska

Dyplom nr 2910.


Gdańsk, 21 stycznia 2008 r.