fbpx Magdalena Anna Witkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Anna Witkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Anna Witkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Magdalena Anna Witkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System interpunkcyjny polszczyzny XIX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. dr hab. Bogdan Walczak

Dyplom nr 2921.


Gdańsk, 07 kwietnia 2008 r.