fbpx Daniel Marek Misterek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Daniel Marek Misterek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Daniel Marek Misterek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Daniel Marek Misterek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gra w mistyfikację w literaturze współczesnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Martuszewska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec, prof. dr hab. Ryszard Nycz

Dyplom nr 2924.


Gdańsk, 07 kwietnia 2008 r.