fbpx Tomasz Żurawlew | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Żurawlew | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Żurawlew

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Tomasz Żurawlew

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poetyka ironii w twórczości Wisławy Szymborskiej w oryginale oraz  w przekładach Karla Dedeciusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Ewa Żebrowska, dr hab. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 2925.


Gdańsk, 07 kwietnia 2008 r.