fbpx Agnieszka Ewa Kleszczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Ewa Kleszczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Ewa Kleszczyńska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 kwietnia 2008 roku

magister Biotechnologii

Agnieszka Ewa Kleszczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział hormonów podwzgórzowych wazotocyny argininowej i izotocyny w determinacji zachowań związanych z rozrodem u ciernika (Gasterosteus aculeatus)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Ewa Kulczykowska

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Skorkowski, prof. dr hab. Bronisław Cymborowski

Dyplom nr 2933.


Gdańsk, 09 kwietnia 2008 r.