fbpx Justyna Siemionow | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Siemionow | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Siemionow

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Justyna Siemionow

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz samego siebie oraz  poziom samooceny chłopców niedostosowanych społecznie przed i po terapii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, prof. dr hab. Henryk Machel

Dyplom nr 2936.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.