fbpx Anna Helena Pędziszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Helena Pędziszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Helena Pędziszewska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 maja 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Anna Helena Pędziszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Późnoholoceńska historia wybranych fitocenoz leśnych z udziałem grabu (Carpinus betulus L.) i buka (Fagus sylvatica L.) na Pojezierzu Kaszubskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Latała

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa, prof. UG, dr hab. Jacek Herbich

Dyplom nr 2949.


Gdańsk, 26 maja 2008 r.