fbpx Anna Natalia Janaszak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Natalia Janaszak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Natalia Janaszak

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2008 roku

magister Biotechnologii

Anna Natalia Janaszak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola podjednostek σ5470 i σS polimerazy RNA w transkrypcji genu rpoH Escherichia coli; nowe aspekty regulacji odpowiedzi stresowej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Artur Michał Jarmołowski, prof. dr hab. Monika Maria Hryniewicz

Dyplom nr 2969.


Gdańsk, 25 czerwca 2008 r.