fbpx Wojciech Mrozik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Mrozik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Mrozik

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Wojciech Mrozik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania nad mechanizmem sorpcji oraz  szybkością rozprzestrzeniania się cieczy jonowych w  wybranych typach gleb.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Piotr Stepnowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Dyplom nr 2987.


Gdańsk, 02 lipca 2008 r.