fbpx Radosław Majewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Majewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Majewski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Radosław Majewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studia nad właściwościami związków makrocyklicznych zawierających centra redoks aktywne.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Zbigniew Stojek

Dyplom nr 2984.


Gdańsk, 02 lipca 2008 r.