fbpx Beata Adamiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Adamiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Adamiak

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 12 czerwca 2008 roku

Beata Adamiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Structural and functional analysis of herpes simplex virus envelope glycoproteins gC and mgG2.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Wojciech Kur, prof. dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 2990.


Gdańsk, 04 lipca 2008 r.