fbpx Małgorzata Marta Szwejkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Marta Szwejkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Marta Szwejkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2008 roku

Małgorzata Marta Szwejkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasady umieszczania niepoczytalnych tempore criminis sprawców czynów zabronionych w zakładach psychiatrycznych na  tle prawno-porównawczym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Pikulski

Recenzenci: prof. KUL, dr hab. Jan Świtka, prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak

Dyplom nr 3018.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.