fbpx Agnieszka Banaszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Banaszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Banaszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lipca 2008 roku

Agnieszka Banaszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski

Dyplom nr 3014.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.